Visa andra ätter

< >

Enligt Adelskalendern 2013

Enligt Adelskalendern 2016

    Charpentier

  • Rang: Adlig
  • Ättenummer: 765
  • Adlad: 1664-09-03 & 1773-07-11
  • Introducerad: 1668-06-15 & 1777-05-13
  • Ursprung: Frankrike, Normandie, De Menila & Vallonien, Liège

Ingress

Ätten omfattar två genom giftermål befryndade ättegrenar. Den äldre ättegrenen härstammar från Normandie i Frankrike med en Jean Charpentier, arvherre till Menila, som äldste angivne stamfader, vilken levde i början av 1500-talet. Hans sonsons son, överstelöjtnanten vid Åbo läns infanteriregemente, Toussainet Charpentier (1611–1683), vilken kom i svensk krigstjänst 1631, adlades 1664 3/9 på Stockholms slott av konung Karl XI:s förmyndarregering med bibehållet namn. Han introducerades 1668 16/6 under nuvarande nr 765. Hans sonson, generalmajoren i armén och översten för artilleriregementet sedermera generallöjtnanten Claes Robert Charpentier (1706–1782), upphöjdes i friherrlig värdighet 1772 12/9 på Stockholms slott av konung Gustav III men tog aldrig introduktion i denna egenskap, utan uppflyttades 1778 3/11 såsom kommendör av Svärdsorden i den då återinrättade andra klassen, riddarklassen. Den äldre ättegrenen utgick med honom 1782 20/5. Kursachsiska kommissionsrådet sedermera berghauptmannen och chefen för bergväsendet Johann Friedrich Wilhelm Charpentier upphöjdes i tysk-romerskt riksadligt stånd 1784 11/7 i Wien av kejsar Joseph II med samma vapen som den svenska ätten, och uppgav sig härstamma från denna genom att vara sonson till Toussainet Charpentier vilket inte förrän under 2000-talet verkar ha kunnat bekräftas. Den ursprungliga ättegrenen, tillika den egentliga huvudmannagrenen, slöts 1903 13/12. Den yngre ättegrenen härstammar från en vallon­släkt från furstbiskopsdömet Liège i nuvarande Belgien. Äldste kände stamfader är grytgjutaremästaren Thomas Le Cler (Le Clair, död 1675), vilken inkom till Sverige senast 1653 och slutligen vann burskap som borgare och järnkrämare i Stockholm 1674. Hans sonson, ryttmästaren vid Tavastehus läns infanteriregemente Collin L´Eclaire (1683–1737) ingick äktenskap med Anna Elisabeth Charpentier (1699–1755), syster till ovannämnde generallöjtnanten Claes Robert Charpentier. Deras två söner, kaptenen vid arméns flotta i Finland sedermera majoren Robert Gustaf L´Eclaire (1727–1802) och löjtnanten vid Österbottens regemente sedermera kaptenen Carl Friedrich L´Eclaire (1729–1779), adlades genom kunglig resolution given 1773 11/7 på Ekolsund av konung Gustav III. De skulle inbegripas under morbroderns nummer, men introducerades först efter hans död. Enligt en förnyad kunglig resolution given 1773 17/11 på Stockholms slott av konung Gustav III skulle de dock byta namn och hädanefter skriva och kalla sig Charpentier. Sålunda introducerades de 1777 13/5 under morbroderns nr 765. Carl Friedrichs ättegren utgick på svärdssidan 1815 5/1. De i Finland boende grenarna immatrikulerades på Finlands Riddarhus 1818 5/2 under nr 64 bland adelsmän. Ätten fortlever där, inklusive huvudmanna-grenen. Den äldre grenens yngre del överflyttade på 1920-talet till USA och fortlever där. Beträffande personbeståndet i Finland se Finlands Adelskalender. Originalsköldebrevet är sedan 1971 donerat till Finlands Riddarhus, och friherrebrevet i original är sedan 1982 deponerat i Sveriges Riddarhus.

Läs mer

Blasonering

”... een blå Skiöldh, ther uthj een brunn medh springandhe Watn på een gröön botten, der uppå står een Hiort medh sin naturlige färga, wändandes sitt hufwudh emot brunnen. Ofwan uppå Skiölden een öppen Tornerhielm, täcket och Crantzen medh guul, rödh och blåå färgor fördeelt, ofwan uppå hiälmen een beväpnat arm, hållandes i handen ett dragit swärdh och på huardera sijdan om armen een fahna, den ena blåå och den andra röödh, Aldeeles effter som sielfwe Wapnet medh sine egentelige färgor här hoos repræsenterat och afmålat ståår.” Sköldebrevet i original, FRH.

Läs mer

< >

Ätter adlade under Stormaktstiden

Ättenr Ättenamn
1061 B Adlerberg
1386 B Adlercreutz
456 Aminoff
236 Anrep
325 Appelbom
458 Armfelt
755 Bagghufvud
22 Banér
642 von Becker
782 Belfrage
2345 Berencreutz
1298 Bergengren
29 Bielke
678 Bildt
359 Björnberg
319 Blanckenfjell
1786 Blomstedt
2295 Boltenstern
20 Bonde
41 Bonde af Björnö
1352 Bongenhielm
592 Bosin
1596 von Bradke
2347 von Braun
484 Breitholtz
1055 Bråkenhielm
932 von Brömssen
515 Bäfverfeldt
1196 Bäärnhielm
881 von Campenhausen
921 Cedercrantz
1198 Cedercrona
1117 Cederschiöld
1560 C Celsing
765 Charpentier
126 Clodt (von Jürgensburg)
473 Coyet
743 Crafoord
713 Cremer
48 Creutz
494 Croneborg
1412 Danckwardt
408 Danckwardt-Lillieström
944 de Besche
291 De Geer
584 de la Chapelle
3 De la Gardie
355 de Laval
19 Douglas
313 Drakenberg
666 Du Rietz
1519 von Döbeln
1129 Edelfelt
1109 Ehrenborg
1749 B von Ehrenheim
1010 B Ehrenkrook
1242 Ehrenström
1123 B Ehrnrooth
717 Ekensteen
158 von Essen
723 von Essen af Zellie
406 Fahnehielm
220 Fitinghoff
49 Fleetwood
17 Fleming af Liebelitz
1846 B Fock
1013 Franc
725 Fraser
1102 Freidenfelt
200 von Friesendorff
49 Frölich
97 Fägerskiöld
1343 von Gavel
167 Geete
861 von Gegerfelt
2346 Gentzschein
1282 Gersdorff
532 von Gerstenberg
749 von Gertten
1446 Giertta
1217 Godenhielm
812 Goës
1179 Granfeldt från Dal
931 Gripenberg
815 Gripensköld
1226 Gripenstedt
875 Gripenwaldt
1032 Grotenfelt
929 Grönhagen
35 Gyldenstolpe
655 Gyllenadler
1030 Gyllenberg
418 Gyllenbögel
1430 Gyllengahm
814 Gyllenhaal
776 Gyllenhammar
862 Gyllenkrok
1023 Gyllenpalm
1528 Gyllenram
1178 Gyllenschmidt
902 Gyllenskepp
673 Gyllenspetz
240 Gyllensvärd
1187 Haij
99 Hamilton af Hageby
1033 Hammarhjelm
1861 von Hartmansdorff
1753 Hedenstierna
1543 Hederstierna
2293 von Heideman
1594 von Heijne
680 von Hirscheit (von Hirschheydt)
302 Hjulhammar
1149 Hjärne
114 Hummerhielm
320 Igelström
1477 Jegerhjelm
243 Jordan
1100 Jägerskiöld
536 Järnefelt
857 Karlström
1301 von Kathen
780 Klingenstierna
195 Klingspor
661 Klingstedt
579 Klöfverskjöld
995 von Kothen
460 von Krusenstierna
76 Kruuse af Verchou
1959 von Kræmer
330 Kuhlefelt
467 Kuhlman
1304 Kuylenstierna
1481 König
1576 Ladau
1112 Lagerberg
1378 Lagerbielke
1011 Lagercrantz
391 Lagergréen
792 Lagerhjelm
1532 Leijel
778 Leijonancker
1088 Leijonflycht
26 Leijonhufvud
1092 Leijonmarck
254 Lilliecrona
497 Lilliefelt
1431 Lillienberg
566 Lilliesköld
888 Lilliestierna
1222 Linroth
1302 Lohielm
88 Lovisin
775 Mannerfelt
1083 Mannerstedt
74 Meijendorff von Yxkull
92 Mellin
198 von Mengden
720 von Mentzer
1351 Muhl
645 Möllerswärd
60 Mörner af Morlanda
52 Nieroth
828 Nisbeth
596 von Numers
1362 Odelstierna
8 Oxenstierna af Korsholm och Wasa
75 von der Pahlen
1241 Palmcrantz
96 Pauli
242 Philp
46 Piper
321 Pistolekors
1016 Planting-Bergloo
1381 von Porat
51 Posse
57 Posse af Säby
687 von Post
702 Prytz
501 Påhlman
506 von Quanten
979 Queckfeldt
818 Reenstierna
77 Rehbinder
572 Rennerfelt
401 Reuterfeldt
1210 Reuterswärd
1476 Riben
1337 Ridderbjelke
1428 Ridderborg
1480 Ridderstråle
2348 von Rosen af Kardina
404 Rosenbröijer
1009 Rosenlew
489 Rosenlindt
706 Rosenmüller
175 Rotkirch
872 Rudebeck
328 Rutensköld
1471 Rydingsvärd
59 Rålamb
317 Sabelfelt
2349 von Samson-Himmelstjerna
1255 von Schantz
1287 Schauman
282 Schildt
20 Schlippenbach
495 von Schrowe
176 Schulman
58 Schultz von Ascheraden
133 von Schwerin
1505 von Seth
1073 Silfverskiöld
457 Silfversvan
184 Silfverswärd
508 Silfwerbrand
1199 Simmingsköld
154 Skytte af Sätra
11 Sparre
54 Spens
160 Spåre
127 Stackelberg
834 Staël von Holstein
1468 Stedt
12 Stenbock
1370 Stiernblad
436 Stierncreutz
1506 Stierngranat
180 Stiernhielm
1170 Stiernström
502 Storckenfeldt
1233 von Strokirch
105 Strömfelt
86 Stuart
496 Stålhammar
292 Stålhane
1306 Söderhielm
631 Tandefelt
734 Taube
34 Taube af Karlö
110 Taube af Odenkat
1107 Tawaststjerna
1508 Tham
817 Tigerhielm
1087 Tigerschiöld
1227 Tigerstedt
1567 Tigerström
357 Tornerefelt
36 Trolle
69 Uggla
1479 Ulfhielm
1465 von Unge
54 von Ungern-Sternberg
1502 B von Utfall
679 von Vegesack
1743 von Wachenfeldt
31 Wachtmeister af Björkö
25 Wachtmeister af Johannishus
1387 Wadenstierna
25 Walkendorff
848 Wattrang
1314 Weidenhielm
1744 Wendel
833 Werdenhoff
830 von Wicken
1747 Wigelstierna
447 Wijnbladh
1834 von Willebrand
1127 Winblad von Walter
1741 Wolffelt
41 Wrangel af Lindeberg
55 Wrangel af Ludenhof
44 Wrede af Elimä
563 Wulfrath (von Wolffradt)
1035 Wästfelt
30 von Yxkull-Gyllenband
1064 Örnhielm