Visa andra ätter

< >

Enligt Adelskalendern 2013

Enligt Adelskalendern 2016

    Cedercreutz

  • Rang: Friherrlig
  • Ättenummer: 143
  • Adlad: 1719-05-23
  • Introducerad: 1719
  • Ursprung: Sverige, Dalarna, Folkärna socken & Tyskland

Ingress

Ätten består av två genom gifte på spinnsidan befryndade ättegrenar. Den äldre ättegrenen härstammar från Dalarna. Äldste kände stamfader är kyrkoherden och prosten i Svärdsjö Laurentius Joannis Folkernius (ca 1618–1674), vilken kallade sig Folkernius efter födelsesocknen Folkärna. Hans son, brukspatronen på Ludvika bruk och lagmannen i Närke sedermera landshövdingen i Västmanlands län Jonas Folkiern (1661–1727), adlades 1711 20/8 i Bender i Turkiet av konung Karl XII med namnet Cedercreutz, och introducerades 1713 17/12, men ätten uteslöts ur den nya matrikeln 1727 såsom varande introducerad i högre värdighet. Han upphöjdes nämligen i friherrlig värdighet 1719 23/5 i Stockholm av drottning Ulrika Eleonora, och introducerades samma år under nr 143. Den yngre eller Tersmedenska ättegrenen härstammar från norra Tyskland. Äldste kände stamfader är köpmannen i Stade Claus tor Smede (död ca 1497). Dennes sonsons sonson Herman zur Schmiden (ca 1610–1667), inflyttade före 1636 till Sverige där han blev arrendator av Larsbo bruk i Söderbärke socken i Dalarna. Hans son, även han arrendator av Larsbo bruk, Reinhold Tersmeden (1655–1698) var gift med Christina Börstelia (1663–1719), vilken som änka gifte om sig med ovannämnde Jonas Folkiern-Cedercreutz. Reinhold Tersmeden hade barnen, två söner och tre döttrar, generalauditören sedermera riksrådet Herman Tersmeden (1684–1754), sedermera hovjunkaren Reinhold Tersmeden (1691–1729), Margaretha Tersmeden (1690–1775), Anna Maria Tersmeden (1695–1776) och Beata Tersmeden (1696–1717), vilka adlades tillsammans med styvfadern 1711 20/8 och styvsönerna introducerades med denne 1713 17/12. De fyra äldsta då levande styvbarnen upphöjdes även i friherrlig värdighet tillsammans med styvfadern 1719 23/5 och styvsönerna introducerades med denne samma år under nr 143. Ovannämnde Herman Cedercreutz upphöjdes i grevlig värdighet genom kunglig resolution given 1751 21/11 i Stockholm av konung Adolf Fredrik, men tog som sådan icke introduktion utan slöt därför själv såväl sin friherrliga ättegren som den ointroducerade grevliga ätten på svärdssidan 1754 24/11. Reinhold slöt själv sin ättegren på svärdssidan 1729. Ätten utgick i Sverige 1871 28/3, men en gren överflyttade till Finland och immatrikulerades 1818 5/2 på Finlands Riddarhus under nr 6 bland friherrar. Grenen, inklusive huvudmannagrenen, fortlever där. Nedanstående familj har 1950 6/10 återvunnit representationsrätt på Sveriges Riddarhus. Beträffande personbeståndet i Finland se Finlands Adelskalender. Den yngre ättegrenen hade gemensamt ursprung med adliga ätten Tersmeden nr 1940 c. Friherrebrevet i original förvaras i Finlands Riksarkiv. Kopia av såväl sköldebrevet liksom friherrebrevet förvaras i Finlands Riddarhus.

Läs mer

Blasonering

". . . En skiöld fördelt i fyra fält, hvilke med et gyllene kors ifrån hvarandra skiljas, och mitt uppå fördelningen des förra adel: stamvapen, som är en skiöld af silfver, hvaruti vijsa sig 3:ne blå bander, öfver hvilka är en blå chef, zirat med trenne liljor af gull, men af sielfva friherlige vapnet är det första fältet blått, hvaruti ligga tre försilfrade berg, flytandes en ström emellan hvardera berget, och öfver de samma lyser en tiltagande måne af silfver. Det andra fältet är af silfver, öfver hvilket går en röd bande, hvaruppå sees ett kors af guld emellan tvenne billetter af silfver. Det tredje fältet är i alt lijkt med det andra, så och det fierde med det första. Ofvan på skölden stå tvenne öpne tornerhielmar med en friherrlig crona emellan och en på hvardera hielmen. Utur den högre hielmcronan sträcker sig öfre dehlen af et gyllene leijon, som håller ms d högre ramen en grön cederqvist. Uppå den vänstra står en krönt pelare af silfver emellan en grön ceder och palmqvist, som äro korsvis stälte, och omkring pelaren slänger sig en blå orm. Löfvärket är af gull, silfver, blått och rödt, och vapnet supporteras af tvenne leoparder, aldeles som det samma med sina egentelige färgor här bredevid afmålat finnes. . . ." Sköldebrevsavskrifter, Stf 08:099, RHA.

Läs mer

< >

Ätter adlade under Frihetstiden

Ättenr Ättenamn
249 Adelswärd
1988 Adlersparre
2057 Adlerstam
1965 Ankarcrona
2054 von Arbin
213 Armfelt
2022 von Axelson
1648 von Bahr
230 Barnekow
104 Beck-Friis
278 Beck-Friis
1902 Beijerhielm
154 Bennet
1917 Berg von Linde
1696 Bergenstråhle
1995 af Bjerkén
2017 Björnstjerna
258 von Blixen sedermera von Blixen-Finecke
1713 von Boisman
1647 Borgenstierna
320 Brauner
1600 Braunerhielm
1772 Brummer
1855 Brummer
1798 Bruncrona
1661 Carlheim sedermera Carlheim-Gyllensköld
281 Carpelan
2035 Cederbaum
143 Cedercreutz
1688 Cederstolpe
211 Cederström
1725 von Christierson
2020 Conradi
68 Creutz
69 Cronhielm af Hakunge
83 Cronstedt
1718 Dalman
176 von Dellwig
234 Djurklou
139 von Düben
1762 Ehrenfelt
1925 Ehrengranat
210 Ehrenkrona
1961 Ehrenstråhle
113 Ehrensvärd
267 Ehrensvärd
1701 Ekenstierna
1705 Ekesparre
1618 Elgenstierna
2089 af Enehielm
1948 B von Engeström
1678 Estenberg
255 Falkenberg af Trystorp
1920 von Fieandt
1606 Flach
2018 af Forselles
189 Funck
2051 Furuhjelm
202 von Gedda
1974 Granfelt
1547 von Greiff
195 Gyllenkrok
1723 Günther
1736 B Hallenborg
86 Hamilton
1880 von Hauswolff
2025 von Heidenstam
1983 Heijkenskjöld
1841 von Heland
272 Hermelin
1853 Hertell
2012 Hiort af Ornäs
2002 Hisinger
1794 von Hofsten
2052 Hultenheim
1927 Hårleman
2043 Ihre
91 Kalling
231 von Kaulbars
257 Klingspor
1976 von Knorring
184 Koskull
167 von Köhler
254 Lagerbielke
245 Lagerfelt
142 Leijonhielm
140 Leuhusen
215 Lilliecreutz
1671 D Lilliehorn
1579 Lindencrona
276 Löwen
2198 Löwenborg
1791 Löwenhielm
1878 Malmerfelt
277 Mannerheim
2069 Mannerstråle
263 Marcks von Würtemberg
1726 Marcks von Würtemberg
1963 von Matérn
2141 von Moltzer
1960 B Montgomery
1796 Munsterhjelm
223 von Nolcken
1814 Nordenadler
1985 Nordenankar
2063 Nordenfalk
1662 Nordenfelt
1815 Nordenflycht
1912 B Nordenskiöld
1947 Odencrantz
1955 von Oelreich
1932 von Oldenskiöld
1626 Olivecrona
150 von Otter
1978 Paijkull
220 Palmstierna
2343 Pantzerhielm
2071 af Petersens
289 Pfeiff
1922 von Platen
1952 von Plomgren
1924 B von Qvillfelt
286 Raab
295 Ramel
287 Rappe
1760 Reutercrona
1636 Reuterskiöld
1642 Ridderstad
228 Ridderstolpe
85 von Rosen
2013 B Rosenblad
1967 Rosencrantz
282 Rudbeck
1637 Rudbeck
227 Rudenschöld
170 Sack
260 von Saltza
2006 Sandels
1970 Schedvin
2059 von Schéele
1975 Scheffer
1755 von Scheven
1768 Schmiterlöw
1830 von Schoting
2046 B Schröderheim
2004 von Schulzenheim
94 von Schwerin
1973 Segercrantz
88 von Seth
283 Silfverschiöld
1939 Silfverstolpe
2001 af Sillén
1991 Skjöldebrand
66 Sparre af Söfdeborg
100 Stackelberg
192 Stackelberg
155 Staël von Holstein
2036 von Stapelmohr
1867 Stenfelt
1582 Steuch
1805 Stiernspetz
145 Stiernstedt
1810 Stiernvall
2053 Stjernswärd
1936 von Stockenström
1598 Swedenborg
112 Taube
1940 C Tersmeden
1655 Tornérhielm
2039 von Troil
2105 B af Trolle
1824 von Törne
1848 Virgin
1708 von Walden
2037 Wallenstråle
93 Wrangel af Sauss
279 Wrangel af Sauss
268 Wrangel von Brehmer
2077 von Wright
1629 Wulfcrona
232 Åkerhielm af Blombacka
205 Åkerhielm af Margrethelund