Visa andra ätter

< >

Enligt Adelskalendern 2013

Enligt Adelskalendern 2016

    Bonde af Björnö

  • Rang: Grevlig
  • Ättenummer: 41
  • Adlad: 1695-08-22
  • Introducerad: 1697-11-06
  • Ursprung: Sverige, Småland & Sverige, Östergötland

Ingress

Utgrenad ur friherrliga ätten Bondes nr 20 äldre Laihelagren, se dito. Kungliga rådet och presidenten i Dorpats hovrätt, friherre Carl Bonde (1648–1699), upphöjdes i grevlig värdighet 1695 22/8 på Strömsholms slott av konung Karl XI. Han introducerades 1697 6/11 med namnet Bonde af Björnö under nr 41. Enligt kungligt brev 1809 16/5 skall innehavaren av Trolleholms fideikommiss (motsvarande) skriva sig Trolle-Bonde och tillsammans med sitt eget vapen föra Trollevapnet. Grevebrevet i original i privat ägo.

Läs mer

Blasonering

". . . Skiölden är fördehlt gienom trenne så vähl i längden som bredden dragne streek uti nijo lijka dehlar och fälter, hvar af det första är sölf och där uti tvänne gröna brinnande bergh, det andra fältet är af gull, uti hvilcket är een purpur segerhufva med gröna frantzar och det gamla martyr tecknet, sammanhäftat med een crona in uti af gull. Det tredie fältet är och af gull med tvänne blå rinnande strömmar uti bander, det fiärde är blåt, hvar uti ähro 8 sölf och gull lillior, således stälte att 5 ståå uti den öfversta dehlen af samme fält, 2 uti den mellersta och 5 uti den nedersta och till metallen fördehlte, att dhen 1 och 5 af dhe öfverste och den andra af dhe nederste ähre af gull och dhe öfrige femb af sölf. Uti det fembte och medlerste fältet, som är siälfva hiertat af skillten, ståår gambla Bonde stamm vapnet, som är een rööd bååt, lijka på båda ändar beprydh med 3 gröna påfougle fiädrar med sina speglar, hvardera uti gull fält, hvar till läggies een skiltrand eller bord, fördehlte uti 16 dehlar, hälften af sölf och hälfften röda. Dett 6 fältet är blåt med siuu uddade stiärnor, däruti lijka satte som lilliorne uti det fiärde, allenast stiernorne ähro alle af gull. Det siuuende fältet är samma figur med metall och och färgor som det tredie. Det 8:de fältet är med een tvährsnitt, hvaraf den öfre dehlen är af gull och där uti een rööd Kongl. rådzmössa med härmelijnsbrädd och på siälfva mössan numeren XIX och den nedre blå med een af gulld liggiande nyckel där uti. Det nijonde och sidsta fältet är i alt lijka med det första. Åfvan uppå skiölden ståå trenne grefl: öpna torner hiällmar af sölfver, hvardera med 9 gullgallror och elliest med gulld lijster borderade och sine grefl:gulldcronor. På den förste hiällmen sättes till det grefl: hiälmtecknet uti gulldcronor een gammall förgylt hiälm med tree spijrata cronor af gulld och den ena öfver den andra, så att utur den öfverste ändan af hiälmen upstijger en spitz, som sluter sig med een förgylt knapp och där bakom med tvänne gambla förgylte bijhlor i korss. I den andra hiälm cronan är een svart kuhla, hvar uppå een rööd båth med sine påfogle fiädrar, lijka som han finnes uti det fempte fältet i skiölden, och uti den tredie hiälm cronan upstijger tvänne blåa rinnande strömmar effter frijherre hiälmtecknet. Lööfvärcket och hiälmtecknet är af gulldh, rödt, sölfver och blåt, som kringkastar sigh tvänne vapenstöder af naturel färga, den ena å högre sijdan ett lodiur och å vänstra sijdan een leopard, alldehles som det här afmåhlat finnes. . . ." Sköldebrevssamlingen. Grevebrev. Vol. 2. RA.

Läs mer

< >

Ätter adlade under Stormaktstiden

Ättenr Ättenamn
1061 B Adlerberg
1386 B Adlercreutz
456 Aminoff
236 Anrep
325 Appelbom
458 Armfelt
755 Bagghufvud
22 Banér
642 von Becker
782 Belfrage
2345 Berencreutz
1298 Bergengren
29 Bielke
678 Bildt
359 Björnberg
319 Blanckenfjell
1786 Blomstedt
2295 Boltenstern
20 Bonde
41 Bonde af Björnö
1352 Bongenhielm
592 Bosin
1596 von Bradke
2347 von Braun
484 Breitholtz
1055 Bråkenhielm
932 von Brömssen
515 Bäfverfeldt
1196 Bäärnhielm
881 von Campenhausen
921 Cedercrantz
1198 Cedercrona
1117 Cederschiöld
1560 C Celsing
765 Charpentier
126 Clodt (von Jürgensburg)
473 Coyet
743 Crafoord
713 Cremer
48 Creutz
494 Croneborg
1412 Danckwardt
408 Danckwardt-Lillieström
944 de Besche
291 De Geer
584 de la Chapelle
3 De la Gardie
355 de Laval
19 Douglas
313 Drakenberg
666 Du Rietz
1519 von Döbeln
1129 Edelfelt
1109 Ehrenborg
1749 B von Ehrenheim
1010 B Ehrenkrook
1242 Ehrenström
1123 B Ehrnrooth
717 Ekensteen
158 von Essen
723 von Essen af Zellie
406 Fahnehielm
220 Fitinghoff
49 Fleetwood
17 Fleming af Liebelitz
1846 B Fock
1013 Franc
725 Fraser
1102 Freidenfelt
200 von Friesendorff
49 Frölich
97 Fägerskiöld
1343 von Gavel
167 Geete
861 von Gegerfelt
2346 Gentzschein
1282 Gersdorff
532 von Gerstenberg
749 von Gertten
1446 Giertta
1217 Godenhielm
812 Goës
1179 Granfeldt från Dal
931 Gripenberg
815 Gripensköld
1226 Gripenstedt
875 Gripenwaldt
1032 Grotenfelt
929 Grönhagen
35 Gyldenstolpe
655 Gyllenadler
1030 Gyllenberg
418 Gyllenbögel
1430 Gyllengahm
814 Gyllenhaal
776 Gyllenhammar
862 Gyllenkrok
1023 Gyllenpalm
1528 Gyllenram
1178 Gyllenschmidt
902 Gyllenskepp
673 Gyllenspetz
240 Gyllensvärd
1187 Haij
99 Hamilton af Hageby
1033 Hammarhjelm
1861 von Hartmansdorff
1753 Hedenstierna
1543 Hederstierna
2293 von Heideman
1594 von Heijne
680 von Hirscheit (von Hirschheydt)
302 Hjulhammar
1149 Hjärne
114 Hummerhielm
320 Igelström
1477 Jegerhjelm
243 Jordan
1100 Jägerskiöld
536 Järnefelt
857 Karlström
1301 von Kathen
780 Klingenstierna
195 Klingspor
661 Klingstedt
579 Klöfverskjöld
995 von Kothen
460 von Krusenstierna
76 Kruuse af Verchou
1959 von Kræmer
330 Kuhlefelt
467 Kuhlman
1304 Kuylenstierna
1481 König
1576 Ladau
1112 Lagerberg
1378 Lagerbielke
1011 Lagercrantz
391 Lagergréen
792 Lagerhjelm
1532 Leijel
778 Leijonancker
1088 Leijonflycht
26 Leijonhufvud
1092 Leijonmarck
254 Lilliecrona
497 Lilliefelt
1431 Lillienberg
566 Lilliesköld
888 Lilliestierna
1222 Linroth
1302 Lohielm
88 Lovisin
775 Mannerfelt
1083 Mannerstedt
74 Meijendorff von Yxkull
92 Mellin
198 von Mengden
720 von Mentzer
1351 Muhl
645 Möllerswärd
60 Mörner af Morlanda
52 Nieroth
828 Nisbeth
596 von Numers
1362 Odelstierna
8 Oxenstierna af Korsholm och Wasa
75 von der Pahlen
1241 Palmcrantz
96 Pauli
242 Philp
46 Piper
321 Pistolekors
1016 Planting-Bergloo
1381 von Porat
51 Posse
57 Posse af Säby
687 von Post
702 Prytz
501 Påhlman
506 von Quanten
979 Queckfeldt
818 Reenstierna
77 Rehbinder
572 Rennerfelt
401 Reuterfeldt
1210 Reuterswärd
1476 Riben
1337 Ridderbjelke
1428 Ridderborg
1480 Ridderstråle
2348 von Rosen af Kardina
404 Rosenbröijer
1009 Rosenlew
489 Rosenlindt
706 Rosenmüller
175 Rotkirch
872 Rudebeck
328 Rutensköld
1471 Rydingsvärd
59 Rålamb
317 Sabelfelt
2349 von Samson-Himmelstjerna
1255 von Schantz
1287 Schauman
282 Schildt
20 Schlippenbach
495 von Schrowe
176 Schulman
58 Schultz von Ascheraden
133 von Schwerin
1505 von Seth
1073 Silfverskiöld
457 Silfversvan
184 Silfverswärd
508 Silfwerbrand
1199 Simmingsköld
154 Skytte af Sätra
11 Sparre
54 Spens
160 Spåre
127 Stackelberg
834 Staël von Holstein
1468 Stedt
12 Stenbock
1370 Stiernblad
436 Stierncreutz
1506 Stierngranat
180 Stiernhielm
1170 Stiernström
502 Storckenfeldt
1233 von Strokirch
105 Strömfelt
86 Stuart
496 Stålhammar
292 Stålhane
1306 Söderhielm
631 Tandefelt
734 Taube
34 Taube af Karlö
110 Taube af Odenkat
1107 Tawaststjerna
1508 Tham
817 Tigerhielm
1087 Tigerschiöld
1227 Tigerstedt
1567 Tigerström
357 Tornerefelt
36 Trolle
69 Uggla
1479 Ulfhielm
1465 von Unge
54 von Ungern-Sternberg
1502 B von Utfall
679 von Vegesack
1743 von Wachenfeldt
31 Wachtmeister af Björkö
25 Wachtmeister af Johannishus
1387 Wadenstierna
25 Walkendorff
848 Wattrang
1314 Weidenhielm
1744 Wendel
833 Werdenhoff
830 von Wicken
1747 Wigelstierna
447 Wijnbladh
1834 von Willebrand
1127 Winblad von Walter
1741 Wolffelt
41 Wrangel af Lindeberg
55 Wrangel af Ludenhof
44 Wrede af Elimä
563 Wulfrath (von Wolffradt)
1035 Wästfelt
30 von Yxkull-Gyllenband
1064 Örnhielm