Visa andra ätter

< >

Enligt Adelskalendern 2013

Enligt Adelskalendern 2016

    Beck-Friis

  • Rang: Friherrlig
  • Ättenummer: 278
  • Adlad: 1770-12-11
  • Introducerad: 1776-05-09
  • Ursprung: Danmark, Förslev

Ingress

Medeltida dansk frälsesläkt vid namn Beck, känd sedan 1486 med Lasse Beck till Førslev. Vid Skånes övergång till Sverige 1658 blev dennes sonsons sonson, förre danske lensmanden, ägaren till bl a Gladsaks och Bosjökloster i Skåne, Jochum Beck (död 1682), svensk undersåte. Han ansökte redan 1668 om introduktion enligt kungliga brevet 1664 10/6 vari bestämdes att de tidigare danska ätterna skulle åtnjuta introduktion men ansökan fullföljdes inte. Hans sonsöner, ryttmästaren sedermera överste­löjtnanten Joachim Beck (1684–1741) och hans yngre broder, majoren vid Södra skånska kavalleri­regementet, Corfits Ludvig Beck (1685–1761) blev efter förnyad framställning 1723 12/2 introducerade 1723 15/10 i dåvarande tredje klassen, svenneklassen. De skulle enligt introduktionsdeputationens beslut 1723 5/10 inta säte bland de 1668 introducerade ätterna under nuvarande nr 800. Joachim Beck ärvde genom sin farmoder, Else Friis, det Friisska fideikommisset Hevringsholm 1731. Enligt danskt kungligt brev givet 1733 8/5 på Frederiksbergs slott av konung Christian VI skulle han och hans ättlingar föra namnet Beck-Friis och föra det kombinerade vapnet. Joachim Beck-Friis avled 1741 7/5 utan manlig arvinge varvid fideikommisset övergick till den yngre brodern Corfits Ludvig. Även han erhöll danskt kungligt brev givet 1741 4/8 på Hirschholms slott av samme konung enligt vilket även han och hans ättlingar skall föra namnet Beck-Friis och föra det kombinerade vapnet. Den senares tre söner, riksrådet Joachim Beck-Friis (1722–1797), översten och kommendanten i Kalmar sedermera generalmajoren Corfits Ludvig Beck-Friis (1724–1798) och kaptenen vid Livgardet sedermera generalmajoren och landshövdingen i Göteborgs och Bohus län, Johan Beck-Friis (1729–1796), upphöjdes i friherrlig värdighet 1770 11/12 på Stockholms slott av konung Adolf Fredrik. Diplomet undertecknades dock först 1772 23/3 i Stockholm av konung Gustav III. Bröderna introducerades 1776 9/5 under nr 278 varvid den adliga ätten utgick. Joachim introducerades som greve 1792 19/5 varvid hans friherrliga gren utgick. Den tredje brodern Johan slöt själv sin ättegren 1796 23/11. Med ätten sammanhör grevliga ätten Beck-Friis nr 104, se dito. Vapenritning i original förvaras sedan 2015 i Riddarhuset. Friherrebrevet i original i privat ägo.

Läs mer

Blasonering

". . . En fyrdelad skiöld, mitt uppå belagd med en hiertskjöld, som uti ett klufvit fäldt innehåller, först till höger det adeliga beckiska stamvapnet, nemligen en fransk uprättstående lilja af silfver uti blått fält, och för det andra till vänster det adeliga friesiska stamvapnet ifrån Danmark, hvaruti en barre, öfverlagd med två rader schackrutor af silfver och svart, gienstyckar fältet, ofvan i blått och nedan i rödt. Men af friherre fälterne är det öfra högra fältet blått, hvaruti förekommer Vårt namn i chiffer, och deröfver en sluten kongl. krona, begge af guld. Det andra öfra fältet till venster af guld innehåller en uprättstående blå romersk fascis. Det tredie eller nedra fältet till höger innehåller det stahl von holstenska stamvapnet, otta röde kulor i silfverfält, som med sin ställning utgöra en fullkomlig fyrkant eller tre på hvarje sida. Det fierde och sidsta fältet till vänster är rödt, hvaruti förekommer en bandevis stäld af lossande carbin, korssvis öfverlagd med ett tvehändigt svärd, fästet af guld och klingan af silfver, samt beledsagad öfver, under och å begge sidorne af fyra hästeskor af guld. Ofvan på skiölden stå trenne Öpne och med friherrlige kronor krönte tornere hielmar. Uppå den medlersta hielmkronan står beckiska vapnets hielmprydnad, tvenne ifrån hvarannan utlutande, och till mer än hälften upstigande fransyske lilljor af silfver. Uppå den högra kronan står friesiska hielmprydnad en, nemligen emellan tvenne buffelhorn en uprättstående grön gullsprängd påfågelsfieder, hornen öfver alt belagde med silfver och svarta schackrutor samt hvardera på utsidan zirade med fyra stycken bielckevis stälde gröne gullsprängde påfogels fiedrar. Och uppå den vänstra kronan af den nu tillagde hielmen hvilar en emot höger vänd arm med purpurklädnat och hermelins bräm, som på handen förer en purpur och hermelins brämad rådshatt. Sidst äro skiöldhållere tvenne sig tillbaka seende modige rappar eller svarta hästar. Aldeles som detta vapn med sine rätte och egentelige färgor här ofvan afmålat finnes. . . ." Fotolitografisk kopia av friherrebrevet i original, RHA.

Läs mer

< >

Ätter adlade under Frihetstiden

Ättenr Ättenamn
249 Adelswärd
1988 Adlersparre
2057 Adlerstam
1965 Ankarcrona
2054 von Arbin
213 Armfelt
2022 von Axelson
1648 von Bahr
230 Barnekow
104 Beck-Friis
278 Beck-Friis
1902 Beijerhielm
154 Bennet
1917 Berg von Linde
1696 Bergenstråhle
1995 af Bjerkén
2017 Björnstjerna
258 von Blixen sedermera von Blixen-Finecke
1713 von Boisman
1647 Borgenstierna
320 Brauner
1600 Braunerhielm
1772 Brummer
1855 Brummer
1798 Bruncrona
1661 Carlheim sedermera Carlheim-Gyllensköld
281 Carpelan
2035 Cederbaum
143 Cedercreutz
1688 Cederstolpe
211 Cederström
1725 von Christierson
2020 Conradi
68 Creutz
69 Cronhielm af Hakunge
83 Cronstedt
1718 Dalman
176 von Dellwig
234 Djurklou
139 von Düben
1762 Ehrenfelt
1925 Ehrengranat
210 Ehrenkrona
1961 Ehrenstråhle
113 Ehrensvärd
267 Ehrensvärd
1701 Ekenstierna
1705 Ekesparre
1618 Elgenstierna
2089 af Enehielm
1948 B von Engeström
1678 Estenberg
255 Falkenberg af Trystorp
1920 von Fieandt
1606 Flach
2018 af Forselles
189 Funck
2051 Furuhjelm
202 von Gedda
1974 Granfelt
1547 von Greiff
195 Gyllenkrok
1723 Günther
1736 B Hallenborg
86 Hamilton
1880 von Hauswolff
2025 von Heidenstam
1983 Heijkenskjöld
1841 von Heland
272 Hermelin
1853 Hertell
2012 Hiort af Ornäs
2002 Hisinger
1794 von Hofsten
2052 Hultenheim
1927 Hårleman
2043 Ihre
91 Kalling
231 von Kaulbars
257 Klingspor
1976 von Knorring
184 Koskull
167 von Köhler
254 Lagerbielke
245 Lagerfelt
142 Leijonhielm
140 Leuhusen
215 Lilliecreutz
1671 D Lilliehorn
1579 Lindencrona
276 Löwen
2198 Löwenborg
1791 Löwenhielm
1878 Malmerfelt
277 Mannerheim
2069 Mannerstråle
263 Marcks von Würtemberg
1726 Marcks von Würtemberg
1963 von Matérn
2141 von Moltzer
1960 B Montgomery
1796 Munsterhjelm
223 von Nolcken
1814 Nordenadler
1985 Nordenankar
2063 Nordenfalk
1662 Nordenfelt
1815 Nordenflycht
1912 B Nordenskiöld
1947 Odencrantz
1955 von Oelreich
1932 von Oldenskiöld
1626 Olivecrona
150 von Otter
1978 Paijkull
220 Palmstierna
2343 Pantzerhielm
2071 af Petersens
289 Pfeiff
1922 von Platen
1952 von Plomgren
1924 B von Qvillfelt
286 Raab
295 Ramel
287 Rappe
1760 Reutercrona
1636 Reuterskiöld
1642 Ridderstad
228 Ridderstolpe
85 von Rosen
2013 B Rosenblad
1967 Rosencrantz
1637 Rudbeck
282 Rudbeck
227 Rudenschöld
170 Sack
260 von Saltza
2006 Sandels
1970 Schedvin
2059 von Schéele
1975 Scheffer
1755 von Scheven
1768 Schmiterlöw
1830 von Schoting
2046 B Schröderheim
2004 von Schulzenheim
94 von Schwerin
1973 Segercrantz
88 von Seth
283 Silfverschiöld
1939 Silfverstolpe
2001 af Sillén
1991 Skjöldebrand
66 Sparre af Söfdeborg
100 Stackelberg
192 Stackelberg
155 Staël von Holstein
2036 von Stapelmohr
1867 Stenfelt
1582 Steuch
1805 Stiernspetz
145 Stiernstedt
1810 Stiernvall
2053 Stjernswärd
1936 von Stockenström
1598 Swedenborg
112 Taube
1940 C Tersmeden
1655 Tornérhielm
2039 von Troil
2105 B af Trolle
1824 von Törne
1848 Virgin
1708 von Walden
2037 Wallenstråle
93 Wrangel af Sauss
279 Wrangel af Sauss
268 Wrangel von Brehmer
2077 von Wright
1629 Wulfcrona
232 Åkerhielm af Blombacka
205 Åkerhielm af Margrethelund