Visa andra ätter

< >

Enligt Adelskalendern 2013

Enligt Adelskalendern 2016

    Barnekow

  • Rang: Grevlig
  • Ättenummer: 128
  • Adlad: 1816-04-23
  • Introducerad: 1818-04-11
  • Ursprung: Tyskland, Pommern, Rügen

Ingress

Utgrenad ur friherrliga ätten Barnekow nr 230, se dito. Hovmarskalken friherre Christian Barnekow (1773–1830) upphöjdes i grevlig värdighet jämlikt 37 § 1809 års regeringsform, innebärande att endast huvudmannen innehar grevlig värdighet, 1816 23/4 på Stockholms slott av konung Karl XIII. Han introducerades 1818 11/4 under nr 128. Greve­brevet är undertecknat av konung Karl XIV Johan. Grevebrevet i original är sedan 2006 deponerat i Riddarhuset.

Läs mer

Blasonering

". . . En i fyra delar klufwen och twerdelad Sköld, midtpå belagd med en owal och med gyllene krona betäckt hjertsköld, som innehåller Ättens urgamla sköldemärke, eller öfra delen af en upprest, åt höger wänd, röd gumse i silfwerfält, på hufwudet bärande en gyllene krona. Grefweliga sköldens första eller öfra högra fält är af guld, sträckande sig deröfwer twenne blå bjelkar eller bander. Andra fältet är swart och deruti en upprättställd Biskopps-staf af guld med kryckan åt höger wänd samt trädd igenom en gyllene krona. Tredje fältet, eller det nedra högra, är belagdt med en röd Chef, hwarpå synas twenne i bredd stallda gyllene beckkransar. Den öfriga delen af fältet är twerdelad i twenne lika delar, af hwilka den öfra intages af åtta schackrutor, som wexelwis äro af silfwer och swart så fördelade på twenne rader, att den öfwersta rutan längst till höger och den nedersta längst till wenster äro swarta. I nedra delen af fältet, hwilken är af silfwer, lyser en blå sexuddig stjerna. Fjerde fältet är deremot alldeles lika med det första. På skölden stå trenne med Grefweliga kronor betäckta öppna Tornerhjelmar af silfwer, af hwilka den medlersta bär Ättens urgamla hjelmprydnad, eller öfra delen af en upprest till höger wänd krönt röd gumse, emellan twenne utåt weftande struszfjädrar af silfwer. På den högra ses stäldt ett blått hjorthorn med twå grenar på desz wenstra och en längst ned å desz högra sida, omgifwet till höger af en utåt fläktande winge af guld, midtpå belagd med en röd bjelke, på hwilken är fästad en gyllene beckkrans, samt till wenster af ett buffelhorn, hwilket till desz öfra och nedra tredjedel är swart, men midtpå af silfwer, och från hwars yttre eller wenstra sida bjelkewis utgå trenne påfågelfjädrar af naturlig färg, en från hornets öfwersta utböjda ända och twenne nedanföre, alla sins emellan på lika aftstånd. På tredje eller wenstra hjelmen uppreser sig öfra hälften af ett till höger wändt rödt lejon, hållande i högra ramen en krona och i den wenstra en spira, begge af guld. Skölden hålles till höger af ett swart lejon med utsträckt röd tunga och uppslängd swans, samt till wenster af en röd örn med utslagna wingar, begge utåt wända och med gyllene krona på hufwudet samt stående på en fotställning af mörk porfyr, ornerad undertill med festoner af gyllene ekelöfsqwistar; Alldeles såsom Wapnet här med sina rätta färger afmåladt finnes.” Grevebrevet i original, RHA.

Läs mer

< >

Ätter adlade under Unionstiden

Ättenr Ättenamn
125 Adlercreutz
2283 Akrell
128 Barnekow
2339 Bennich
404 Bildt
2269 Björkenstam
140 Björnstjerna
2289 Boy
2231 af Burén
135 Cederström
2217 Dardel
2332 de Maré
406 Dickson
2227 d’Orchimont
2292 af Edholm
2220 af Ekenstam
2304 af Ekström
2313 Ekströmer
121 von Engeström
354 Fock
2325 Fåhræus
2256 von Geijer
402 Gripenstedt
396 Gyllenhaal till Härlingstorp
2230 Hagströmer
362 Haij
2328 von Hall
2245 von Hedenberg
2262 Hegardt
381 Hierta
2253 von Holst
2301 af Jochnick
376 Kantzow
2330 af Kleen
2285 af Klintberg
359 af Klinteberg
2244 von Koch
115 Lagerbjelke
341 Lagerheim
353 von der Lancken von Wackenitz
120 Liljencrantz
2254 af Malmborg
2337 von Malmborg
343 Nauckhoff
390 Nordenfalk
405 Nordenskiöld
357 Nordenskjöld
394 Nordensköld
370 von Paykull
392 Peyron
364 von Platen
371 von Plomgren
2282 von Prinzencreutz
2311 Rabenius
377 Reuterskiöld
2335 Reventlow
2265 af Robson
2287 af Rolén
2331 Ros
142 von Saltza
2315 von Schinkel
393 af Schmidt
2206 af Schultén
380 von Schulzenheim
2201 Schürer von Waldheim
330 Silfversparre
2273 Sjöcrona
117 von Stedingk
2308 af Ström
395 Tamm
360 Trolle
384 Vult von Steijern
2221 af Wirsén
2259 af Wåhlberg
2326 Wærn
2203 Zacco