Visa andra ätter

< >

Enligt Adelskalendern 2013

Enligt Adelskalendern 2016

    af Wåhlberg

  • Rang: Adlig
  • Ättenummer: 2259
  • Adlad: 1818-05-11
  • Introducerad: 1819-02-20
  • Ursprung: Sverige, Uppland, Östervåla socken, Ginka

Ingress

Släkten härstammar från Uppland. Äldste kände stamfader är hemmansägaren i Ginka i Östervåla socken, Anders Olofsson (död före 1593). Hans sonsons sonson var kyrkoherden i Estuna pastorat av Uppsala ärkestift, kontraktsprosten Anders Larsson Wåhlberg (1663–1723), vilken antog släktnamnet efter födelsesocknen Östervåla tidigare kallad Wåhla/Våla. Dennes sonson, statskommissarien sedermera vice presidenten Georg Didrich Wåhlberg (1754–1829), adlades jämlikt 37 § 1809 års regeringsform, innebärande att endast huvudmannen innehar adlig värdighet, 1818 11/5 på Stockholms slott av konung Karl XIV Johan med namnet af Wåhlberg, vilket namn skall bäras av endast den som innehar den adliga värdigheten. Han introducerades 1819 20/2 under nr 2259. Samtliga släktmedlemmar skriver sig af Wåhlberg. Originalsköldebrevet är sedan 1998 deponerat i Riddarhuset.

Läs mer

Blasonering

”… En blå Sköld, belagd med en till midteln af dess öfre kant upgående gyllene Sparre, som å hvardera sidan är åtföljd af en fembladig Ros af guld. Under Sparren synas tvänne, i bredd ställde emot hvarandra böjde Lagerquistar af silfver med dylika blad och bär, sväfvandes öfver dem en femuddig silfver stjerna. På Skölden hvilar en öppen Torner hjelm, belagd med en af guld och blått sammanvriden hjelmkrans, hvarutur upsträcker sig en stålklädd höger Arm, i handen hållande bande-vis en gyllene Nyckel. Skölden omgifves af Löfwerk, som i dagen är af guld, men innan till är blått. Aldeles som det med sina rätta och egenteliga Färgor här afmåladt finnes.” Sköldebrevet i original, RHA.

Läs mer

< >

Ätter adlade under Unionstiden

Ättenr Ättenamn
125 Adlercreutz
2283 Akrell
128 Barnekow
2339 Bennich
404 Bildt
2269 Björkenstam
140 Björnstjerna
2289 Boy
2231 af Burén
135 Cederström
2217 Dardel
2332 de Maré
406 Dickson
2227 d’Orchimont
2292 af Edholm
2220 af Ekenstam
2304 af Ekström
2313 Ekströmer
121 von Engeström
354 Fock
2325 Fåhræus
2256 von Geijer
402 Gripenstedt
396 Gyllenhaal till Härlingstorp
2230 Hagströmer
362 Haij
2328 von Hall
2245 von Hedenberg
2262 Hegardt
381 Hierta
2253 von Holst
2301 af Jochnick
376 Kantzow
2330 af Kleen
2285 af Klintberg
359 af Klinteberg
2244 von Koch
115 Lagerbjelke
341 Lagerheim
353 von der Lancken von Wackenitz
120 Liljencrantz
2254 af Malmborg
2337 von Malmborg
343 Nauckhoff
390 Nordenfalk
405 Nordenskiöld
357 Nordenskjöld
394 Nordensköld
370 von Paykull
392 Peyron
364 von Platen
371 von Plomgren
2282 von Prinzencreutz
2311 Rabenius
377 Reuterskiöld
2335 Reventlow
2265 af Robson
2287 af Rolén
2331 Ros
142 von Saltza
2315 von Schinkel
393 af Schmidt
2206 af Schultén
380 von Schulzenheim
2201 Schürer von Waldheim
330 Silfversparre
2273 Sjöcrona
117 von Stedingk
2308 af Ström
395 Tamm
360 Trolle
384 Vult von Steijern
2221 af Wirsén
2259 af Wåhlberg
2326 Wærn
2203 Zacco