Visa andra ätter

< >

Enligt Adelskalendern 2013

Enligt Adelskalendern 2016

    af Ugglas

  • Rang: Grevlig
  • Ättenummer: 105
  • Adlad: 1799-11-16
  • Introducerad: 1799-12-21
  • Ursprung: Sverige, Dalarna, Falu socken, Uggleviken

Ingress

Utgrenad ur friherrliga ätten af Ugglas nr 311, se dito. Landshövdingen i Stockholms län sedermera överståthållaren i Stockholm, presidenten i Kammarkollegium och en av rikets herrar friherre, Samuel af Ugglas (1750–1812), upphöjdes jämte äldste sonen, sedermera statsrådet och en av rikets herrar, friherre Per Gustaf af Ugglas (1784–1853), i grevlig värdighet enligt primogenitur med succession på äldste sonen, son efter son, 1799 16/11 på Stockholms slott av konung Gustav IV Adolf, och de introducerades samma år 21/12 under nr 105. Grevebrevet i original är sedan 1949 deponerat i Riddarhuset.

Läs mer

Blasonering

". . . En Sköld klufwen och delad uti fyra Fält, igenom ett smalt wid ändarne utrundat Korss af Guld, öfwer hwilket midt uti en Hjert-Sköld af Guld ligger, uti hwilken utur en på grön wall stående afbruten stam upwäxer ifrån den wänstra til den högra sidan en grönskande Gren med Löf beprydd, uppå hwilken en til höger wänd Uggla af Naturlig färg sig hwilar. Uti det första Fältet som är blått, ses Högst Salig Konung Gustaf Den IIIdjes Höga Namns Chiffre af Guld, beprydd ofwantil med en Gyldene Kongl: Krona. Det andra Fältet är styckat i hwars öfra del af Guld, en swart Grip med utsträckta wingar, håller ett Gyldene RiksÄpple stält i den andra delen af det styckade Fältet, som är röd. I det Tredje Fältet som är rödt, äro Twänne Dalpilar af Silfwer, med uddarne upåt wände korsswis lagde, öfwer hwilka imellan deras uddar, ses en Gyldene Krona. Det Fjerde Fältet är af Silfwer, där ett rödt til höger wändt Leijon håller i fötterne ett swart Patriarchal Korss. Ofwan uppå Skölden stå Trenne öpna Tornere-Hjelmar, hwardera betäckt med Grefwelig Krona af Guld. Uppå den medlersta Hjelmen hwilar en blå med Kongl: Krona betäckt Sköld, prydd med Högst Salig Konung Gustaf 3djes Höga Namns Chiffre. Ifrån den til höger stälda Hjelmen upstiger til hälften ett til wänster wändt Leijon af Guld, som emellan framfötterna håller ett rödt Korss; Och ifrån den på wänstra sidan stående Hjelmen upräcker sig en rödklädd arm, som med handen omfattar en nyckel af guld. Skölden hålles af twänne modiga hwita hästar. Aldeles såsom det här med sine rätta och egenteliga färgor afmålat finnes." Grevebrevet i original, RHA.

Läs mer

< >

Ätter adlade under Gustavianska tiden

Ättenr Ättenamn
2090 Adelborg
2029 Adelsköld
1386 A Adlercreutz
331 Adlercreutz
1765 A Adlerstråhle
2079 Almfelt
302 Alströmer
2109 B Ankarswärd
2083 von Born
1877 A Carleson
312 De Geer af Finspång
253 de Geer af Leufsta
2108 af Donner
2195 Edelstam
2178 Edelsvärd
1123 A Ehrnrooth
1948 A von Engeström
97 Falkenberg af Bålby
304 Fock
2168 Gedda
2010 af Geijerstam
2107 Gustafschöld
1910 A Horn af Rantzien
92 Horn af Åminne
2132 B af Klercker
107 Klingspor
2185 af Klint
2188 af Klinteberg
2080 von Konow
2085 von Köhler
326 Lagerheim
2118 A Lagerheim
2118 B Lagerheim
2174 von Langen
2081 Langenskiöld
2170 Lidströmer
297 Liljencrantz
2151 Liljenstolpe
2176 Lindersköld
2172 Lorichs
2135 Maule
1960 A Montgomery
2160 Munck af Rosenschöld
2120 A Nauckhoff
2120 B Nauckhoff
1912 A Nordenskjöld
2114 Nordenswan
313 von Platen
2134 Printzsköld
1924 A von Qvillfelt
119 Ridderstolpe
290 von Rosen
323 Rosenblad
2144 Rosensvärd
2094 af Sandeberg
2213 Sergel
2139 Seton
2126 Standertskjöld
316 von Stedingk
1918 A von Strussenfelt
106 Strömfelt
114 Thott
301 Thott
314 Toll
2078 C Toll
2105 A af Trolle
105 af Ugglas
311 af Ugglas
2152 af Uhr
379 von Vegesack
1889 A Vult von Steijern
2196 Wasastjerna
327 af Wetterstedt
2093 A af Wetterstedt
2064 A af Winklerfelt
99 Wrangel
2092 Wrangel
2179 Wärnhjelm
2091 von Zansen
2193 Åkerstein