Visa andra ätter

< >

Enligt Adelskalendern 2013

Enligt Adelskalendern 2016

    af Schmidt

  • Rang: Friherrlig
  • Ättenummer: 393
  • Adlad: 1841-07-15
  • Introducerad: 1842-04-02
  • Ursprung: Sverige, Södermanland, Nyköping

Ingress

Släkten härstammar från Södermanland. Äldste kände stamfader är trådmästaren vid Nyköping stads mässingsbruk, Welam Schmidt (död 1684). Hans sonsons sonson, överstelöjtnanten i armén och tredje majoren vid Andra gardesregementet sedermera landshövdingen i Västerbottens län, Georg Lars Schmidt (1771–1842), adlades jämlikt 37 § 1809 års regeringsform, innebärande att endast huvudmannen innehar adlig värdighet, 1815 18/4 på Stockholms slott av konung Karl XIII med namnet af Schmidt, vilket namn skall bäras endast av den som innehar den adliga värdigheten. Han introducerades 8/5 samma år under nr 2236. Georg Lars upphöjdes vidare i friherrlig värdighet enligt samma lagrum vad gäller värdighet och namn, 1841 15/7 på Stockholms slott av konung Karl XIV Johan. Sonen, översten Carl Johan Georg af Schmidt (1813–1897), introducerades som friherre 1842 2/4 under nr 393, varvid den adliga ätten utgick. Släktmedlemmarna skriver sig af Schmidt. Originalsköldebrevet i privat ägo. Friherrebrevet i original är sedan 1908 deponerat i Riddarhuset.

Läs mer

Blasonering

”… En Sköld, på snedden ifrån öfra högra till nedra vänstra hörnet fördelad i två fält, af hvilka det vänstra är af guld och företer en stålklädd höger arm, hållande en slägga, samt det högra blått, hvari ses korsslagde ett svärd och en Skära, med klinga och blad af silfver, samt fäste och skaft af guld. På Skölden, som är försedd med en nitnaglad gyllene kant, hvilar en Friherrlig krona emellan tvänne öpna Torner hjelmar, som äfvenledes med Friherrliga kronor äro prydde. Öfver den medlersta kronan synes Hans Maj:t Konung Carl XIV:s höga namn-Chiffer af guld, prydd med gyllene kong:l krona. Uppå högra hjelmen står uprätt ett Swärd med silfver klinga och guldfäste, emellan, till höger, en vid blå stång med gyllene spets fästad hvit Fana, som är prydd med hans Maj:t Konung Carl XIII:s namn-Chiffer i guld, med en kong:l krona, samt till vänster kong:l Maj:ts Örlogs Flottas flagg vid blå stång, med gyllene knapp, bägge utåt hvar sin sida sväfvande. Från vänstra hjelmen höjer sig en Fjellspetts af silfver, öfver hvilken glindrar en silfver Nordstjerna; och på sidorne af Fjellspetsen resa sig tvänne åt höger och venster utslagna Örnwingar, skiftevis i tvänne färger på tvären afdelade, nämligen högra wingen öfverst af silfver och nederst röd, samt den vänstras öfra hälft röd och nedra af silfver. Skölden står på en Fotställning af sten med underst anbragdt ornament af guld, samt uppehålles af tvänne Sköldhållare, den till höger en Wildman i naturlig färg, hållande i högra handen en swart klubba, samt med en grön Eklöfs-krans kring hufvudet virad äfvensom kring höften. Wänstra Sköldhållaren utgöres af en åt höger vänd uprättstående Ren i naturlig färg, med hufvudet bakåt wändt. Alldeles som detta Wapen med sina rätta och egentliga Färger här frammanföre afmåladt finnes.” Friherrebrevet i original, RHA.

Läs mer

< >

Ätter adlade under Unionstiden

Ättenr Ättenamn
125 Adlercreutz
2283 Akrell
128 Barnekow
2339 Bennich
404 Bildt
2269 Björkenstam
140 Björnstjerna
2289 Boy
2231 af Burén
135 Cederström
2217 Dardel
2332 de Maré
406 Dickson
2227 d’Orchimont
2292 af Edholm
2220 af Ekenstam
2304 af Ekström
2313 Ekströmer
121 von Engeström
354 Fock
2325 Fåhræus
2256 von Geijer
402 Gripenstedt
396 Gyllenhaal till Härlingstorp
2230 Hagströmer
362 Haij
2328 von Hall
2245 von Hedenberg
2262 Hegardt
381 Hierta
2253 von Holst
2301 af Jochnick
376 Kantzow
2330 af Kleen
2285 af Klintberg
359 af Klinteberg
2244 von Koch
115 Lagerbjelke
341 Lagerheim
353 von der Lancken von Wackenitz
120 Liljencrantz
2254 af Malmborg
2337 von Malmborg
343 Nauckhoff
390 Nordenfalk
405 Nordenskiöld
357 Nordenskjöld
394 Nordensköld
370 von Paykull
392 Peyron
364 von Platen
371 von Plomgren
2282 von Prinzencreutz
2311 Rabenius
377 Reuterskiöld
2335 Reventlow
2265 af Robson
2287 af Rolén
2331 Ros
142 von Saltza
2315 von Schinkel
393 af Schmidt
2206 af Schultén
380 von Schulzenheim
2201 Schürer von Waldheim
330 Silfversparre
2273 Sjöcrona
117 von Stedingk
2308 af Ström
395 Tamm
360 Trolle
384 Vult von Steijern
2221 af Wirsén
2259 af Wåhlberg
2326 Wærn
2203 Zacco