Visa andra ätter

< >

Enligt Adelskalendern 2013

Enligt Adelskalendern 2016

    af Rolén

  • Rang: Adlig
  • Ättenummer: 2287
  • Adlad: 1821-11-05
  • Introducerad: 1822-05-29
  • Ursprung: Sverige, Södermanland, Kila socken, Rogsta

Ingress

Släkten härstammar från Södermanland. Äldste kände stamfader är rusthållaren i Rogsta i Kila, socken, Eric Ericsson. Hans son, vicepresidenten i Kammarkollegium, Eric Rolén (1748–1823), adlades jämlikt 37 § 1809 års regeringsform, innebärande att endast huvudmannen innehar adlig värdighet, 1821 5/11 på Stockholms slott av konung Karl XIV Johan med namnet af Rolén, vilket namn endast skall tillfalla innehavaren av den adliga värdigheten. Han introducerades 1822 29/5 under nr 2287. Förutom huvudmannen bär samtliga medlemmar av släkten idag namnet af Rolén.

Läs mer

Blasonering

". . . En sköld, belagd med en smal gyllene chef eller ginstam, hvaruti ses tvänne i bredd liggande åt hvar sin sida utåtlutande lagerqvistar, hvardera innehållande trenne gröna blad. Nedanom densamma är skölden klufven i tre delar. I den medlersta, som är af silfver och smalare än de andra, ses tio svarta hermelins-tecken, stolpvis så satte i förbund, att fyra af dem stå medlerst och trenne till hvardera sidan. Begge sidofälten äro blå och i det högra af dem tvänne i kors lagde gyllene nycklar med sina så kallade ax uppåt och emot hvarandra vända men i det vänstra fältet tvänne i bredd ställte förseglade bref. På skölden hvilar en öppen tornerhjelm, prydd med en af gull, silfver och blått hjelmkrans, hvaruppå stå trenne hvita strutsfjädrar. Skölden omgifves upptill och till öfra hälften af löfverk, som utvändigt är växelvis af silfver och gull men innantill blått, alldeles som det med sina rätta och egenteliga färger här afmåladt finnes. . . ." Sköldebrevsavskrifter, 17:112, RHA.

Läs mer

< >

Ätter adlade under Unionstiden

Ättenr Ättenamn
125 Adlercreutz
2283 Akrell
128 Barnekow
2339 Bennich
404 Bildt
2269 Björkenstam
140 Björnstjerna
2289 Boy
2231 af Burén
135 Cederström
2217 Dardel
2332 de Maré
406 Dickson
2227 d’Orchimont
2292 af Edholm
2220 af Ekenstam
2304 af Ekström
2313 Ekströmer
121 von Engeström
354 Fock
2325 Fåhræus
2256 von Geijer
402 Gripenstedt
396 Gyllenhaal till Härlingstorp
2230 Hagströmer
362 Haij
2328 von Hall
2245 von Hedenberg
2262 Hegardt
381 Hierta
2253 von Holst
2301 af Jochnick
376 Kantzow
2330 af Kleen
2285 af Klintberg
359 af Klinteberg
2244 von Koch
115 Lagerbjelke
341 Lagerheim
353 von der Lancken von Wackenitz
120 Liljencrantz
2254 af Malmborg
2337 von Malmborg
343 Nauckhoff
390 Nordenfalk
405 Nordenskiöld
357 Nordenskjöld
394 Nordensköld
370 von Paykull
392 Peyron
364 von Platen
371 von Plomgren
2282 von Prinzencreutz
2311 Rabenius
377 Reuterskiöld
2335 Reventlow
2265 af Robson
2287 af Rolén
2331 Ros
142 von Saltza
2315 von Schinkel
393 af Schmidt
2206 af Schultén
380 von Schulzenheim
2201 Schürer von Waldheim
330 Silfversparre
2273 Sjöcrona
117 von Stedingk
2308 af Ström
395 Tamm
360 Trolle
384 Vult von Steijern
2221 af Wirsén
2259 af Wåhlberg
2326 Wærn
2203 Zacco