Visa andra ätter

< >

Enligt Adelskalendern 2013

Enligt Adelskalendern 2016

    af Robson

  • Rang: Adlig
  • Ättenummer: 2265
  • Adlad: 1819-02-23
  • Introducerad: 1819-04-17
  • Ursprung: Tyskland (Skottland enligt traditionen)

Ingress

Enligt en hävdvunnen sedan, mitten av 1700-talet dokumenterad och därefter utvecklad tradition, skall släkten härstamma från Skottland och inkommit därifrån i slutet av 1500-talet och då hetat Robson. Enligt muntlig tradition skall släktens ursprung i Skottland vara från klanen Gunn, där släktnamnet Robson fortfarande förekommer. Vissa dokument från samma tid pekar på möjligheten att ursprunget istället skulle kunna vara från, eller möjligen kommit via Holland från Tyskland till Sverige, men detta har inte kunnat beläggas. Äldste kände stamfader för släkten är brukspatronen Christian Robsahm (1613–1685) men hans födelseort är okänd. Han var arrendator av Malingsbo med flera bruk i Dalarna och påträffas i mantalslängderna för första gången 1643. Hans avkomling i femte led, bergsrådet i Bergskollegium sedermera vice presidenten och en av Svenska Jägareförbundets stiftare, Carl Magnus Robsahm (1776–1840), adlades jämlikt 37 § 1809 års regeringsform, innebärande att endast huvudmannen innehar adlig värdighet, 1819 23/2 på Stockholms slott av konung Karl XIV Johan med namnet Robson, vilket efter honom skulle bäras av den som den adliga värdigheten tillfaller. Han introducerades 1819 17/4 under nr 2265. Enligt kunglig resolution 1822 12/3 skall dock han och de efterkommande som den adliga värdigheten tillfaller istället skriva sig af Robson, medan övriga ättlingar skall skriva sig Robson. Med namnmyndighetens tillstånd skriver dock flertalet släktmedlemmar sig idag af Robson. Ätten har gemensamt ursprung med utdöda adliga ätten af Robsahm nr 2281. Valspråk: Conscia mens recti »En själ medveten om det rätta«. Originalsköldebrevet i privat ägo. Vapenritning i original förvaras sedan 1918 i Riddarhuset. Originalsköldebrevet för adliga ätten af Robsahm förvaras sedan 1915 i Riddarhuset liksom vapenritning i original.

Läs mer

Blasonering

"… En i fyra delar styckad och ginstyckad Skjöld, i hvars öfversta Fält, som är af silfver, ses en på grön mark åt höger gående Rehn af naturlig färg, omgifven i hvardera af Fältets trenne hörn af ett svart Hermelins-tecken. I högra Fältet, hvilket är blått, står upprätt en Mercurii Staf af gull. I det vänstra åter, som äfven är blått, ses en ginbalkevis lagd Slägga i korss öfver ett Bergborr, bägge af gull. Nedra Fältet är af silfver och däruti en Rofva med sina gröna blad, ståendes på en liten grön mark midt i Fältet. På Skjölden hvilar en öppen Tornerhjelm, belagd med en af silfver och blått sammanvriden Hjelmkrans, hvarutur uppsträcker sig en svartklädd höger Arm, i handen förande ett svart Järnets tecken och tillika ett balkevis därigenom trädt brinnande Grufbloss af gull. Skjölden omfattas af Löfvärk, som utvändigt är af silfver, men innantill blått, och under den samma är fästadt en hvit Sedel med Walspråket: Conscia Mens Recti (Gott samvete). Aldeles som detsamma med sina rätta färgor här afmåladt finnes. …" Vapenritning i original, 1818-12-10, RHA.

Läs mer

< >

Ätter adlade under Unionstiden

Ättenr Ättenamn
125 Adlercreutz
2283 Akrell
128 Barnekow
2339 Bennich
404 Bildt
2269 Björkenstam
140 Björnstjerna
2289 Boy
2231 af Burén
135 Cederström
2217 Dardel
2332 de Maré
406 Dickson
2227 d’Orchimont
2292 af Edholm
2220 af Ekenstam
2304 af Ekström
2313 Ekströmer
121 von Engeström
354 Fock
2325 Fåhræus
2256 von Geijer
402 Gripenstedt
396 Gyllenhaal till Härlingstorp
2230 Hagströmer
362 Haij
2328 von Hall
2245 von Hedenberg
2262 Hegardt
381 Hierta
2253 von Holst
2301 af Jochnick
376 Kantzow
2330 af Kleen
2285 af Klintberg
359 af Klinteberg
2244 von Koch
115 Lagerbjelke
341 Lagerheim
353 von der Lancken von Wackenitz
120 Liljencrantz
2254 af Malmborg
2337 von Malmborg
343 Nauckhoff
390 Nordenfalk
405 Nordenskiöld
357 Nordenskjöld
394 Nordensköld
370 von Paykull
392 Peyron
364 von Platen
371 von Plomgren
2282 von Prinzencreutz
2311 Rabenius
377 Reuterskiöld
2335 Reventlow
2265 af Robson
2287 af Rolén
2331 Ros
142 von Saltza
2315 von Schinkel
393 af Schmidt
2206 af Schultén
380 von Schulzenheim
2201 Schürer von Waldheim
330 Silfversparre
2273 Sjöcrona
117 von Stedingk
2308 af Ström
395 Tamm
360 Trolle
384 Vult von Steijern
2221 af Wirsén
2259 af Wåhlberg
2326 Wærn
2203 Zacco