Visa andra ätter

< >

Enligt Adelskalendern 2013

Enligt Adelskalendern 2016

    af Klinteberg

  • Rang: Friherrlig
  • Ättenummer: 359
  • Adlad: 1815-08-08
  • Introducerad: 1817-05-03
  • Ursprung: Sverige, Skåne

Ingress

Utgrenad ur adliga ätten af Klinteberg nr 2188, se dito. Landshövdingen i Malmöhus län sedermera presidenten Wilhelm af Klinteberg (1759–1829), upphöjdes i friherrlig värdighet jämlikt 37 § 1809 års regeringsform, innebärande att endast huvudmannen innehar friherrlig värdighet, 1815 8/8 på Stockholms slott av konung Karl XIII. Han introducerades 1817 3/5 under nr 359. Friherrebrevet i original är sedan 2011 donerat till Riddarhuset.

Läs mer

Blasonering

”En med gyllende Ram omgifwen Sköld, klufwen och widare genom en till hälften af dess höjd uppgående Mantelskura, delad i trenne fält, af hwilka det öfra till höger, som är blått, är öfwerlagdt med ett gyllende Kors. I det wänstra deremot, som är grönt, synes en med spetsarne upåt wänd halfmåne af silfwer, Och i det tredje eller Mantelsnitten, hwilket är af silfwer, ses en blå Wigt med jämt hängande balance och wigtskålar. Emellan twänne med Friherreliga kronor betäckta öppna Tornerhjelmar står på Skölden en dylik Krona, hwarutur upreser sig ett rödt till höger wändt krönt Griphufwud, eller Skånes Sköldemärke. På högra Hjelmen wisar sig Ättens förra Hjelmprydnad: Ett twåkronigt grönt Eketräd emellan Swenska Örlogs Flaggan till höger samt en röd Turkisk Flagg till wänster, prydd med en Halfmåne af silfwer med upåt wända spetsar. På wänstra Hjelmen står emellan twänne utåt fläcktande hwita Wingar en trädstubbe, å hwars högra sida utspruckit en qwist med sju gröna blad, och uppå hwilken sitter en åt höger sig wridande Falk af naturlig färg, öfwer hwars hufwud lyser en femuddig gyllende Stjerna. Skölden hålles å högra sidan af ett Lejon med utåt wändt hufwud samt i högra Ramen hållande en grön Eklöfsqwist, och å den wänstra står en Trana med utåt böjdt hufwud och flaksande wingar, hållande i högra foten en så kallad Romersk Fascis af guld. Bägge stående på en undertill med gyllende ornamenter försedd Fotställning af Porfyr; aldeles som det med sina rätta och egenteliga färgor här afmåladt finnes.” Friherrebrevet i original, RHA.

Läs mer

< >

Ätter adlade under Unionstiden

Ättenr Ättenamn
125 Adlercreutz
2283 Akrell
128 Barnekow
2339 Bennich
404 Bildt
2269 Björkenstam
140 Björnstjerna
2289 Boy
2231 af Burén
135 Cederström
2217 Dardel
2332 de Maré
406 Dickson
2227 d’Orchimont
2292 af Edholm
2220 af Ekenstam
2304 af Ekström
2313 Ekströmer
121 von Engeström
354 Fock
2325 Fåhræus
2256 von Geijer
402 Gripenstedt
396 Gyllenhaal till Härlingstorp
2230 Hagströmer
362 Haij
2328 von Hall
2245 von Hedenberg
2262 Hegardt
381 Hierta
2253 von Holst
2301 af Jochnick
376 Kantzow
2330 af Kleen
2285 af Klintberg
359 af Klinteberg
2244 von Koch
115 Lagerbjelke
341 Lagerheim
353 von der Lancken von Wackenitz
120 Liljencrantz
2254 af Malmborg
2337 von Malmborg
343 Nauckhoff
390 Nordenfalk
405 Nordenskiöld
357 Nordenskjöld
394 Nordensköld
370 von Paykull
392 Peyron
364 von Platen
371 von Plomgren
2282 von Prinzencreutz
2311 Rabenius
377 Reuterskiöld
2335 Reventlow
2265 af Robson
2287 af Rolén
2331 Ros
142 von Saltza
2315 von Schinkel
393 af Schmidt
2206 af Schultén
380 von Schulzenheim
2201 Schürer von Waldheim
330 Silfversparre
2273 Sjöcrona
117 von Stedingk
2308 af Ström
395 Tamm
360 Trolle
384 Vult von Steijern
2221 af Wirsén
2259 af Wåhlberg
2326 Wærn
2203 Zacco