Visa andra ätter

< >

Enligt Adelskalendern 2013

Enligt Adelskalendern 2016

    af Kleen

  • Rang: Adlig
  • Ättenummer: 2330
  • Adlad: 1858-12-01
  • Introducerad: 1859-08-30
  • Ursprung: Sverige, Skåne (Tyskland enligt traditionen)

Ingress

Enligt släkttradition skall släkten härstamma från en gammal tysk adlig ätt von Kleen från Kleeberg i Kleen i trakten norr om Frankfurt am Main i Tyskland. Äldste kände stamfader är klockaren Henrik Kleen i Källs-Nöbbelövs socken i Skåne (död 1740). Hans sonsons son, översten i armén och överstelöjtnanten vid Ingenjörkåren sedermera generallöjtnanten och chefen för fortifikationen Johan Kléen (1800–1884), adlades jämlikt 37 § 1809 års regeringsform, innebärande att endast huvudmannen innehar adlig värdighet, 1858 1/12 på Stockholms slott av konung Oskar I med namnet af Kleen, vilket namn skall bäras endast av den som innehar den adliga värdigheten. Brevet är dock underskrivet av kronprinsregenten Karl sedermera konung Karl XV. Johan introducerades 1859 30/8 under nr 2330. Vissa släktmedlemmar skriver sig af Kleen. Originalsköldebrevet är sedan 2007 deponerat i Karlsborgs Fästningsmuseum.

Läs mer

Blasonering

". . . En rätt uppstående fransysk sköld, som är delad genom en genstam, i midten å hvilken synas korslagde ett svärd med fäste af guld och klinga af silfver samt en commandostaf af silfver med i hvardera ändan två skoningar af guld. Rundt deromkring är virad en lagerkrans af guld. Sköldens undre del är klufven och har till höger den adeliga ehrenborgska skölden, som är klufven af en blå spets, uti hvilken synes i 2:ne afsatser ett fästningstorn af guld, hvilket i af silfver skiftande vatten stående har nederst ett porthvalf med stängd port, likaledes af guld, samt å ömse sidor derom en hvälfd aflång styckeglugg och der ofvanom tre runda skottgluggar. Å tornets öfre afsats synas 2 skottgluggar samt tinnarne öfverst krenelerade. På ömse sidor om spetsen synes öfverst i guld-fält en femuddig blå stjerna. Sköldens venstra del har i blått fält trenne balkevis stälde klöfverblad af guld. På skölden hvilar en till det yttre af stål i naturlig färg, till det inre röd öppen tornerhjelm, om hvars hals synes en riddarkedja med nedhängande smycke, båda af guld. På hjelmen är lagd en af guld och blått virad hjelmkrans, midt uppå hvilken är upprest en refflad kolonn af silfver utaf korintisk ordning, och of vanför hvilken strålar i guld en femuddig stjerna. Från hjelmkransen uppstiga likaledes en på hvardera sidan om kolonnen tvenne uppåt sträckte, utspände vingar, som äro delade skiftevis till hälften blå och till hälften af silfver, så att den högres öfre hälft är blå med derå lagdt ett klöfverblad af guld och den venstras nedre hälft likaledes blå med äfven derå lagdt ett klöfverblad af guld. Från hjelmens öfre kant vid hjelmkransen utgår ett, nedåt sköldens långsidor sig sträckande tätt genombrutet löfverk, hvars blad äro skiftevis af guld och blå, aldeles som sköldemärket med sina rätta och egentliga färger här afmåladt finnes. . . ." Sköldebrevsavskrifter, 18:068, RHA.

Läs mer

< >

Ätter adlade under Unionstiden

Ättenr Ättenamn
125 Adlercreutz
2283 Akrell
128 Barnekow
2339 Bennich
404 Bildt
2269 Björkenstam
140 Björnstjerna
2289 Boy
2231 af Burén
135 Cederström
2217 Dardel
2332 de Maré
406 Dickson
2227 d’Orchimont
2292 af Edholm
2220 af Ekenstam
2304 af Ekström
2313 Ekströmer
121 von Engeström
354 Fock
2325 Fåhræus
2256 von Geijer
402 Gripenstedt
396 Gyllenhaal till Härlingstorp
2230 Hagströmer
362 Haij
2328 von Hall
2245 von Hedenberg
2262 Hegardt
381 Hierta
2253 von Holst
2301 af Jochnick
376 Kantzow
2330 af Kleen
2285 af Klintberg
359 af Klinteberg
2244 von Koch
115 Lagerbjelke
341 Lagerheim
353 von der Lancken von Wackenitz
120 Liljencrantz
2254 af Malmborg
2337 von Malmborg
343 Nauckhoff
390 Nordenfalk
405 Nordenskiöld
357 Nordenskjöld
394 Nordensköld
370 von Paykull
392 Peyron
364 von Platen
371 von Plomgren
2282 von Prinzencreutz
2311 Rabenius
377 Reuterskiöld
2335 Reventlow
2265 af Robson
2287 af Rolén
2331 Ros
142 von Saltza
2315 von Schinkel
393 af Schmidt
2206 af Schultén
380 von Schulzenheim
2201 Schürer von Waldheim
330 Silfversparre
2273 Sjöcrona
117 von Stedingk
2308 af Ström
395 Tamm
360 Trolle
384 Vult von Steijern
2221 af Wirsén
2259 af Wåhlberg
2326 Wærn
2203 Zacco