Visa andra ätter

< >

Enligt Adelskalendern 2013

Enligt Adelskalendern 2016

    af Ekenstam

  • Rang: Adlig
  • Ättenummer: 2220
  • Adlad: 1810-05-08
  • Introducerad: 1812-05-05
  • Ursprung: Sverige, Småland, Ljungby socken, Ekmansgården (Livland enligt traditionen)

Ingress

Släkten härstammar från Småland. Den med visshet äldste kände stamfadern är löjtnanten vid Kronobergs regemente Johan Nilsson Ekman (levde 1677). Hans sonsons son, avskedade översten vid örlogsflottan Nils Adolph Ekenman (1747–1813), adlades jämlikt 37 § 1809 års regeringsform, innebärande att endast huvudmannen innehar adlig värdighet, 1810 8/5 på Stockholms slott av konung Karl XIII med namnet af Ekenstam, vilket namn skall bäras endast av den som innehar den adliga värdigheten. Han introducerades 1812 5/5 under nr 2220. Släktmedlemmarna skriver sig af Ekenstam. Originalsköldebrevet är sedan 1955 deponerat i Riddarhuset.

Läs mer

Blasonering

”… En blå Sköld, hwaruti Neptunus med ett hwitt öfwer högra axeln och framför midjan fladdrande kläde, ses stående på sin Snäcka, hållande i högra handen och med utsträckt arm sin gyllene Treudd, spetsarne nedåt wända, samt i den wenstra tömmarna till sina fyra grå Sjöhästar, af hwilka twenne kasta sig åt hwardera sidan och alla, tillika med snäckan, flyta eller simma på silfwer-wågor. Ofwanpå skölden står en öppen Tornerhjelm, krönt med en af silfwer och blått sammanwriden Hjelmkrans, öfwer hwilken lyser en af gyllene strålar omgifwen femuddig Stjerna af guld, framför fyra blå Struszfjädrar, af hwilka twenne böja sig åt höger, twenne åt wenster, men de ytterste äro kortare och mera utåt lutande. I hwardera sidan åtföljes Skölden af en midt framåt wänd Delfin med upphöjd stjert, liggande utmed en utåt riktad Kanon; och bakom reser sig på hwar sida om hjelmen en Swensk utåt fladdrande Wimpel och en Swensk Örlogs-Flagg: Alltsammans hwilande på en så kallad Rå med beslaget eller hopdraget segel; Alldeles såsom detta Wapen här ofwan med sina rätta och egentliga färger afmåladt finnes.” Sköldebrevet i original, RHA.

Läs mer

< >

Ätter adlade under Unionstiden

Ättenr Ättenamn
125 Adlercreutz
2283 Akrell
128 Barnekow
2339 Bennich
404 Bildt
2269 Björkenstam
140 Björnstjerna
2289 Boy
2231 af Burén
135 Cederström
2217 Dardel
2332 de Maré
406 Dickson
2227 d’Orchimont
2292 af Edholm
2220 af Ekenstam
2304 af Ekström
2313 Ekströmer
121 von Engeström
354 Fock
2325 Fåhræus
2256 von Geijer
402 Gripenstedt
396 Gyllenhaal till Härlingstorp
2230 Hagströmer
362 Haij
2328 von Hall
2245 von Hedenberg
2262 Hegardt
381 Hierta
2253 von Holst
2301 af Jochnick
376 Kantzow
2330 af Kleen
2285 af Klintberg
359 af Klinteberg
2244 von Koch
115 Lagerbjelke
341 Lagerheim
353 von der Lancken von Wackenitz
120 Liljencrantz
2254 af Malmborg
2337 von Malmborg
343 Nauckhoff
390 Nordenfalk
405 Nordenskiöld
357 Nordenskjöld
394 Nordensköld
370 von Paykull
392 Peyron
364 von Platen
371 von Plomgren
2282 von Prinzencreutz
2311 Rabenius
377 Reuterskiöld
2335 Reventlow
2265 af Robson
2287 af Rolén
2331 Ros
142 von Saltza
2315 von Schinkel
393 af Schmidt
2206 af Schultén
380 von Schulzenheim
2201 Schürer von Waldheim
330 Silfversparre
2273 Sjöcrona
117 von Stedingk
2308 af Ström
395 Tamm
360 Trolle
384 Vult von Steijern
2221 af Wirsén
2259 af Wåhlberg
2326 Wærn
2203 Zacco