Visa andra ätter

< >

Enligt Adelskalendern 2013

Enligt Adelskalendern 2016

    Adlercreutz

  • Rang: Grevlig
  • Ättenummer: 125
  • Adlad: 1814-08-31
  • Introducerad: 1815-03-10
  • Ursprung: Finland, Nyland, Lojo socken, Stortötar by, hemmanet Biskops

Ingress

Utgrenad ur friherrliga ätten Adlercreutz nr 331, se dito. Generalen av kavalleriet, statsrådet och generaladjutanten friherre Carl Johan Adlercreutz (1757–1815), vilken blivit friherre 1808, upphöjdes i grevlig värdighet jämlikt 37 § 1809 års regeringsform, innebärande att endast huvudmannen innehar grevlig värdighet, 1814 31/8 i Uddevalla av konung Karl XIII. Han introducerades 1815 10/3 under nr 125. Grevebrevet i original är sedan 1967 deponerat i Riddarhuset. Valspråk: Secundis dubiisque rectus »Rakryggad i med- som motgång«.

Läs mer

Blasonering

”… En twå gånger delad Sköld, i hwars öfwersta fält, som är blått, glindra åtta gyllene Stjernor, tre, twå och tre satte. Det medlersta fältet består af trenne rader schackrutor, wexelwis af silfwer och swart färg samt är på midten betäckt med Hjertskölden, som har en blå chef, belagd med trenne gyllene kors, samt i nedra fältet, hwilket är af guld, en swart, med hufwudet till höger wänd, utsträckt Örn, med utbredda wingar. I Grefliga sköldens nedersta fält, som är rödt, skådas ett swärd och en sabel korswis lagde, begge försedde med gyllene fästen och klingor af silfwer. Uppå skölden hwila trenne öppna Tornerhjelmar, hwardera med Grefwelig krona betäckt. Ur den medlersta uppresa sig twenne stålkädda armar, hållande en Lagerkrans. Ifrån den högra uppstå twenne swarta wingar, märkte med hwar sitt gyllene kors. På den wenstra åter äro twenne jernkanoner i kors lagde och ofwan dem uppreste twenne hwita fanor och twenne blå standarer med gyllene fransar, tofsar och stänger samt emellan dem en blå Commando-staf, hwars öfra och nedra ändar äro af guld. Skölden stödes å ömse sidor af en hwit sig tillbakaseende och på bakfötterna stående Häst. Fotställningen är af guld samt deruppå fästad en sedel med walspråket: secundis dubiisque rectus; Alldeles såsom Wapnet här ofwan med sina rätta och egentliga färger afmåladt finnes.” Grevebrevet i original, RHA.

Läs mer

< >

Ätter adlade under Unionstiden

Ättenr Ättenamn
125 Adlercreutz
2283 Akrell
128 Barnekow
2339 Bennich
404 Bildt
2269 Björkenstam
140 Björnstjerna
2289 Boy
2231 af Burén
135 Cederström
2217 Dardel
2332 de Maré
406 Dickson
2227 d’Orchimont
2292 af Edholm
2220 af Ekenstam
2304 af Ekström
2313 Ekströmer
121 von Engeström
354 Fock
2325 Fåhræus
2256 von Geijer
402 Gripenstedt
396 Gyllenhaal till Härlingstorp
2230 Hagströmer
362 Haij
2328 von Hall
2245 von Hedenberg
2262 Hegardt
381 Hierta
2253 von Holst
2301 af Jochnick
376 Kantzow
2330 af Kleen
2285 af Klintberg
359 af Klinteberg
2244 von Koch
115 Lagerbjelke
341 Lagerheim
353 von der Lancken von Wackenitz
120 Liljencrantz
2254 af Malmborg
2337 von Malmborg
343 Nauckhoff
390 Nordenfalk
405 Nordenskiöld
357 Nordenskjöld
394 Nordensköld
370 von Paykull
392 Peyron
364 von Platen
371 von Plomgren
2282 von Prinzencreutz
2311 Rabenius
377 Reuterskiöld
2335 Reventlow
2265 af Robson
2287 af Rolén
2331 Ros
142 von Saltza
2315 von Schinkel
393 af Schmidt
2206 af Schultén
380 von Schulzenheim
2201 Schürer von Waldheim
330 Silfversparre
2273 Sjöcrona
117 von Stedingk
2308 af Ström
395 Tamm
360 Trolle
384 Vult von Steijern
2221 af Wirsén
2259 af Wåhlberg
2326 Wærn
2203 Zacco