Aktuell utställning I – Riddarhuspalatset

FLAMMANDE ELDSLÅGOR FRÅN 1600-TALET

Stenhallen

Flammande eldslågor från 1600-talet står utställda i Stenhallens montrar. Flammorna är tillverkade av förgylld koppar och smyckade tidigare palatsets skorstenar.

Riddarhusets tak är det första säteritaket i Sverige och dess takskulpturer och skorstenar vittnar om adelns självbild och ideal under stormaktstiden.

Statyerna representerar adliga dygder, såsom krigiskt mod och fosterlandskärlek. De två mittskorstenarna är utformade som antika offeraltare och representerar adelns offervilja.

De pyramidformade skorstenarna, placerade i varje hörn av taket, är prydda med krigiska attribut och symboliska bilder. Att en pyramidform står på kulfötter, som i sin tur står på en sockel, är vanligt inom barockens arkitektur och symbolvärld, likaså att pyramiden kröns av ett klot med eldsflammor.

Från dessa strömmade skorstensröken effektfullt ut.

Vid en restaurering i början av 1900-talet byttes de ursprungliga flammorna ut mot nytillverkade dito. Föremålen som ni ser i montrarna är av allt att döma originalen, från Riddarhusarkitekten Jean de la Vallées tid. Vanligtvis förvaras de på Riddarhusets råvind, efter att de under århundraden har utsatts för vädrets makter.


BILD: Riddarhusets tak med skorstenar och statyer. Foto Dick Norberg.