Sparres profilbilder

Som du sitter främst i skeppet, skall jag följa dig troget.”
Carl August Ehrensvärd till Sophie Sparre

Gustav III initierade en omfattande upprustning av den svenska skärgårdsflottan med Fredrik Henrik af Chapman som ansvarig skeppsbyggare.

Överamiralen Carl August Ehrensvärd, son till Augustin, framförde en personlig önskan om att galjonsfiguren och akterskeppsornamentet till fregatten Eurydice skulle bära hans blivande hustrus, grevinnan Sophie Sparre, ansiktsdrag.

  
Till vänster: Akterskeppsornamentet. Foto: Cecilia Nordstrand, Sjöhistoriska museet.
Till höger: Grevinnan Sophie Sparre, tecknad av maken Carl August Ehrensvärd. Privat ägo. Foto: Dick Norberg, Riddarhuset.

Amiralitetsbildhuggaren Johan Törnström förfärdigade dessa år 1785 i tidens antikiserande stil.

Denna lyriska teckningen av Ehrensvärd föreställer makan Sophie. I likhet med akterskeppsornamentet framträder kontrasten mellan det fint tecknade ansiktet och de friskt utförda dräktdetaljerna.