Orientaliska kongressen 1889

Riddarhuset stod värd

År 1889 anordnades den 8:e internationella orientalkongressen och denna gång på svensk och norsk mark.

Kongressen, som hölls i Stockholm och Kristiania, lockade 530 deltagare (varav 320 kom från utomnordiska länder) utsända av regeringar och universitet världen över. Därmed överträffade kongressen alla tidigare deltagarrekord och var en stor framgång för de nordiska länderna.

Sekretariatet huserade på Riddarhuset där också den högtidliga invigningen ägde rum den 2 september.


Brev från Carlo Landberg till Överståthållarämbetet, 1889 (detalj). Foto: Stockholms stadsarkiv.

Kongressens generalsekreterare Carlo Landberg skrev dessförinnan i ett brev till överståthållarämbetet om vikten av polisbevakning vid kongressen:

”Särskildt tillåter sig undertecknad att bedja Öfverståthållareembetet godhetsfullt gifva order att polisen ser till att österländingar ej af den sämre publiken antastas eller besväras, då detta skulle göra ett dåligt intryck i Österlandet af vår civilisation. Gatpojkar äro i synnerhet benägna att följa dem.”

Vidare skriver Landberg om Riddarhusets yttre inramning:

”Utanför Riddarhuset komma sfinxer, master och flaggor och andra emblem att uppställas. Måndag kl. 12 midd. eger öppnandet av Kongressen rum under H:M. Konungens presidium. Hofvagnar och för mina gäster bestämda vagnar skola vänta under hela tiden.”


Kongressens sekretariat samlas på Riddarhuset. I högsätet sitter Carlo Landberg. Foto: Wikipedia.

Bland sfinxer och ekipage

Två dagar efter kongressens invigning på Riddarhuset refererade Östgöta Correspondenten till hur stora skaror hade samlats på Riddarhustorget för att få en skymt av de exotiska kongressdeltagarna:

”Redan tidigt på förmiddagen började folk samlas på Riddarhustorget. Från Wasabron, Storkyrkobrinken ned, från Munkbron och Nygatorna mynnade ständigt märande skaror ut på torget, åt hwars norra sida Riddarhuset wände sin praktfullt dekorerade fasad med sina flaggstänger, prydda med sköldar och grönt, sin baldakin med den kungliga kronan öfwer och de bägge halft godmodigt, halft sarkastiskt leende sfinxerna på sidan om uppgången.

Orientaliska kongressen 1889
Denna nydigitaliserade bild visar trängseln på Riddarhustorget och rader av poliser. Under baldakinen på Riddarhustrappan står sfinxerna. Kungligheterna anländer. Foto: Stockholms stadsmuseum.

Snart måste polisen inskrida och med sin ordnande hand ge en praktisk och behaglig form åt massorna, som efter en stund i sinnrika bugter slingrade sig öfwer torget, lemnande de angränsande gatumynningarne och en stor rundel framför sjelfwa Riddarhuset öppna. Ridande poliser sprängde fram … Med ett ord – man hade gjort sitt bästa för att fägna och om möjligt imponera på de praktälskande österländingarne.

Så småningom blir det allt lifligare ute på torget. Ekipagerna kommo i en ständig ström. De bli allt ståtligare, uniformer och drägter allt grannare.

/…/

Nu börja äfwen de werkliga orientalisterna att infinna sig. Folkmassan börjar röra på sig. Hwad betyder också hela corps diplomatique mot en enda riktig österländing? Wårdlöst tillbakalutade mot wagnsdynorna, i wioletta baretter, eller röda fezer, eller hwita turbaner, böljande sina merendels späda figurer i sida kläder, som skifta i regnbågens alla färger, åka de upp till trappan.

Klockan är 12. Nu kommer den k. kortégen sprängande ned för Storkyrkobrinken. Först konungens tjenstgörande kabinettskammarherre och adjutant, så, föregånget af twenne hingstridare och följdt af en trupp ur Lifgardet till häst, det kungliga fyrspannet.

Konungen är klädd i amiralsuniform, kronprinsen wid hans sida i generalsuniform. Konung Oscar ser, som man kan wänta sig, strålande ut, och hans ögon lysa af glädje.

På trappan mottagas de begge kungliga personerna af kongressens president, universitetskansleren von Ehrenheim och dess generalsekreterare grefwe Landberg. Swea lifgardes musikkår spelar upp en dånande österländsk marsch och åtföljda af sin uppwaktning begifwa de kungliga sig in i riddarhuset.”


Dagen efter invigningen anordnade kongressens generalsekreterare Carlo Landberg en fest på Grand Hôtel för ledamöterna. I sin analys fann Verner von Heidenstam att kongressen inte borde ha försökt imponera på de utländska gästerna med glam och ståt. Sida ur Oscar den II och hans tid. En bokfilm.

Festmarsch och grenadjärer

Även Stockholms Dagblad bevakade kongressledamöternas anländande:

”I synnerhet på och omkring Riddarhustorget var trängseln mycket stark, under det att platsen utanför riddarhuset äfvensom midtersta delen af torget höllos fria från folk. Kl. 11 uppmarscherade till Riddarhuset 100 man grenadierer af konungens Svea lifgarde under befäl af kaptenen friherre Koskull och med gardets musikkår, klädd till parad, och intog ställning från nedre vestibulen, trapporna uppför, öfre vestibulen och vid entréen till Riddarhussalen.

I nästan oafbruten följd komma vagnarne rullande öfver det solbelysta torget och hålla framför den baldakinöfverspända trappuppgången, utmed hvilken grenadiererna i sina höga björnskinnsmössor stå uppsträckta i gevär.

Än är det ett sällskap europeiskt klädda herrar som stiga ur, än är det en perser, eller egyptier i sina egendomliga drägter, eller rikt guldsmyckade militärer och ordensprydda embetsmän, äfvensom en och annan dam i elegant toilett; och under den kringstående allmänhetens nyfikna utrop anländer efter hand det stora sällskapet af framstående personer, den ene efter den andre försvinnande uppför trappan mellan de stora sfinxerna.


Entrén till Riddarhuset med sfinxerna (detalj). Foto: Stockholms stadsmuseum.

Klockan är nu tolf. Ett sorl går plötsligt genom menniskomassan, och framsprängande förridare tillkännagifva, att den kungliga kortègen är i antågande … H. M:t konungen och H. K. H. kronprinsen, bärande respektive amirals- och generalsuniformer, åkande i öppen vagn med fyrspann, företrädd af två förridare …

I detsamma spelas inifrån Riddarhuset upp en festmarsch, under hvars toner de kungliga personerna stiga upp för trapporna, beledsagade af kongressens president och sekreterare.


Kongressdeltagarna samlades i Riddarhussalen, där bland annat kungen och utländska gäster höll tal. Foto: Wikipedia.

Folkmassan börjar nu efter hand skingras, under det att likväl många stanna qvar för att åse återfärden efter sammanträdets slut.”

En mumie i Lantmarskalksvåningen


Dagen efter sitt referat om invigningen meddelar Stockholms Dagblad att den mumie som ställts ut i Lantmarskalkssalen på Riddarhuset snart skulle ”högtidligen öppnas”.

Men det är en annan historia…

Lyssna på Bildningsbyrån – Historia som berättar mer om Orientalistkongressen och Orientens lockelse.