Två tidiga fotografer – Benzelstjerna & von Knorring

Lars Jesper Benzelstjerna

Riddarhustorget har ofta fotograferats. Faktum är att några av de tidigaste fotografierna någonsin i Sverige hade torget som motiv då Lars Jesper Benzelstjerna, landets första yrkesfotograf, på 1840-talet hade sin ateljé i Bergstrahlska huset och lärde ut daguerreotypins konst för den som köpt biljett.

År 1841 annonserade fotografen i Bazaren:

”Daguerreotypen, experimenter dermed alla solklara dagar i Bergstrahlska huset kl. 9-11, 11-1, 1-3. Biljetter á 16 sk. b:co på Winters Kafé vid Riddarhustorget.”

Folk strömmade till platsen, även societeten och kronprinsen Oscar med familj, för att se den hemvända adelsmannens förevisningar.

Torget genom linsen

Kort därefter börjar Benzelstjerna att sälja några exponerade plåtar. I Bazaren:

”På de sista solskensdagarna hafva några rätt kuriösa ljusetsningar vunnits vid de offentliga experimenterna med daguerreotypen i Bergstralska huset. På en vy av Riddarhustorget med Rådstugan och huset midt öfver, den så kallade ”Lyktan”, – en teckning, som ändå togs med eftermiddagssolen, – upptäcker man med blotta ögonen på rutor i andra och tredje våningen små runda öppningar som med andedrägten blifvit gjorda på isen, äfvensom allehanda burkar och flaskor i det utbyggda fönstret till kryddboden på nedra botten. På en annan plåt, föreställande Riddarhuset, kan man med ett vanligt förstoringsglas räkna raderna i de på svarta taflan anslagna riksdagskungörelserna. Den förstnämnda teckningen har till en del blifvit skämd derigenom att den stora landtmarskalksvagnen ett ögonblick stått i vägen för daguerreotypen på första planen av vyen, hvarigenom qvarlemnats en genomskinlig skuggteckning eller liksom bilden af en spökvagn på detta ställe, hvilket företar en sällsam anblick.” (Baz/ N:o 8, 21 april 1841.)

Carolina von Knorring


Riddarhuset von KnorringRiddarhustorget på 1860-talet av Carolina von Knorring. Tack till Mats Rehnström.

Mats Rehnström skriver om en fotografisk pionjär:

Carolina von Knorring (1841-1925) öppnade 1864 sin studio på Regeringsgatan 59 och var verksam där till 1870 då hon gifte sig och flyttade till Dalarna. I samband med Konst- och industriutställningen i Stockholm 1866 sammanställde hon två mappar med fotografier som såldes under utställningen. En av dem bar pärmtiteln ”Vuer af kungliga Djurgården” och en annan mapp är känd som bär titeln ”Vuer af kungliga lustslott”. På fotografierna avbildas en rad byggnader och kända platser i Stockholm, liksom panoramavyer över staden och dess bebyggelse. von Knorring är ett av flera exempel på hur den nya yrket fotograf tidigt kom att utövas av kvinnor: av Stockholms 100 registrerade fotografer på 1860-talet var 15 kvinnor.