Adelsmötet 2019 beslöt bland annat att:

* lämna samtycke till avyttringen av fastigheten Ulricehamn Finnekumla 10:1
* genomföra en liten förändring i statuterna för Riddarhusets medalj
* höja kapitationsavgiften från 300 kronor till 350 kronor
* avslå motion 1 och 17 angående rätt för huvudman att kunna utse sin efterträdare
* avslå motion 2 angående att huvudmannen ska få bestämma över innehållet i Adelskalendern rörande sin ätt
* avslå motion 3 angående bildandet av en jaktklubb på Kronovall
* avslå motion 4 angående publicering av stamtavlorna i bokform
* avslå motion 5 angående publicering av ett heraldiskt verk över sköldebreven
* avslå motion 6 avseende upphävande av 2004 års adelsmötes beslut att de icke friherrliga medlemmarna av ätten Tamm nr 395 tillhör den adliga ätten Tham nr 1508
* bifalla motion 7 avseende digitalisering av Riddarhusets samling av äldre porträttfotografier
* bifalla motion 9 avseende inbjudan av fler gäster till adelsmötets avslutningsceremonier
* avslå motion 10 angående en genetisk och DNA-analytisk strategi för Riddarhuset
* avslå motion 11 angående ändring av paragraf 7 Riddarhusordningen avseende turordningen för att representera viss ätt vid adelsmöte
* avslå motion 12 avseende att motionärens barn från ett tidigare samboskapsförhållande ska införas i Adelskalendern
* bifalla motion 13 angående belysning av porträtten i Lantmarskalkssalen (förutsatt att lämplig belysning kan installeras och att ekonomiskt utrymme finns)
* avslå motion 14 angående en övergripande programförklaring för Riddarhuset
* bifalla motion 15 angående praktiska voteringsfrågor vid adelsmötet
* avslå motion 16 angående barn i äktenskapsliknande förhållanden.