Adelsmötet 2016 beslöt bland annat att

* att direktionen får bestämma finansiering av adelsmötet beslutade utgiftsökningar
* bemyndiga direktionen att omfördela medel inom given totalram vad avser föreslagna projekt för treårsperioden
* avslå motion 1 angående ändring i paragraf 4 i Riddarhusordningen med syfte att huvudmannen ska kunna utse sin efterträdare
* avslå motion 2 angående statligt bidrag till underhållet av riddarhuspalatset
* avslå motion 3 angående att i första hand låta huvudmannen besluta om vapenillustrationernas utseende i Adelskalendern
* avslå motion 4 angående att hela Riddarhusordningen omarbetas för att svara mot nutidens krav
* avslå motion 5 angående att behörighetsåldern för huvudmans deltagande i adelsmötet (21 år) ska följa gällande myndighetsålder
* bifalla motion 6 angående ett vart tredje år återkommande möte för släktföreningarna
* anse motion 7 angående en undersökning och redogörelse för vad som hänt O.G. Paulis donationsfond i förhållande till dennes testamente, som besvarad
* bifalla motion 8 angående att avsätta resurser för att genomföra ett projekt som syftar till att kvalitetssäkra heraldiska vapens blasonering
* Bifalla utskottets förslag om vägledande principer för val till Riddarhusets organ