Visa andra ätter

< >

Enligt Adelskalendern 2013

Enligt Adelskalendern 2016

    Horn af Åminne

  • Rang: Grevlig
  • Ättenummer: 92
  • Adlad: 1772-09-12
  • Introducerad: 1775-12-20
  • Ursprung: Finland, Egentliga Finland, Halikko socken, Åminne

Ingress

Medeltida frälseätt som härstammar från Finland. Äldste kände stamfader är Olof Mattsson (känd 1381–1415) i Åminne i Halikko socken i Åbo län. Hans son, Henrik Olofsson (levde 1448) till Åminne, erhöll 1407 7/12 av konung Erik XIII (av Pommern) bekräftelse på tidigare frälse genom frälsebrev för sig och sina efterkommande.
Henrik Olofssons sonsons son, befallningsmannen på Reval sedermera riksrådet, amiralen och fältmarskalken Claes Kristersson Horn (död 1566), upphöjdes i friherrlig värdighet 1561 29/6 vid konung Erik XIV:s kröning i Uppsala, bekräftat genom friherrebrev utfärdat 1561 10/8 i Vadstena av konung Erik XIV.
Ätten introducerades 1625 (10/3–4/4) med namnet Horn af Åminne under dåvarande nr 3, nuvarande nr 2, men utgick i denna värdighet på svärdssidan 1775 7/11.
Emellertid hade generallöjtnanten sedermera generalen av Kavalleriet friherre Friedric Horn (1725–1796), upphöjts i grevlig värdighet 1772 12/9 på Stockholms slott av konung Gustav III. Han introducerades 1775 20/12 med namnet Horn af Åminne under nr 92 men denna gren utgick på svärdssidan 1899 27/4.
Dock hade äldre brodern, presidenten i Krigskollegium friherre Gustaf Adolph Horn (1721–1793), upphöjts i grevlig värdighet genom kunglig resolution given 1772 12/9 på Stockholms slott av konung Gustav III, varigenom han skulle inbegripas i broderns grevebrev och introduceras under samma nummer men efter denne. Detta skedde också 1775 20/12 under nr 92.
Den adliga grenen av ätten Horn introducerades genom lottning 1625 (10/3–4/4) med namnet Horn af Kanckas under nuvarande nr 12, men utgick på svärdssidan 1728.
Den hade emellertid dessförinnan utgrenat sig i tre ätter, en friherrlig och två grevliga.
Riksrådet och fältmarskalken Gustaf Carlsson Horn (1592–1657), upphöjdes i grevlig värdighet 1651 26/3 på Stockholms slott av drottning Kristina med Björneborg i Finland som grevskap, och introducerades 1652 15/10 med namnet Horn af Björneborg under nr 9, men ätten utgick med honom själv på svärdssidan 1657 10/5. Dessutom upphöjdes han jämte två brorsöner, kusinerna generalmajoren av kavalleriet sedermera riksrådet, rikstygmästaren och fältmarskalken Gustaf Evertsson Horn (1614–1666), samt översten sedermera riksrådet, fältmarskalken och amiralgeneralen Henrik Henriksson Horn (1618–1693) i friherrlig värdighet 1651 30/4 på Stockholms slott av drottning Kristina, och de skulle skriva sig till Marienborg (Marienburg) i Livland, samt introducerades 1652 15/10 med namnet Horn af Marienborg under nuvarande nr 21. Den förres ättegren liksom hela ätten utgick på svärdssidan 1728, och den senares ättegren utgick på svärdssidan 1718 20/10.
Generallöjtnanten och kanslirådet, sedermera riksrådet och kanslipresidenten samt lantmarskalken (tre gånger) Arvid Bernhard Horn (1664–1742), frihetstidens kände statsman och donator av den yngre lantmarskalksstaven, som upphöjts i friherrlig värdighet 1700 18/7 i Malmö av konung Karl XII men ej tagit introduktion, upphöjdes i grevlig värdighet 1706 27/6 i Huvudkvarteret Jaroslavice i Wolhynien i Polen, och introducerades 1713 17/12, vilket senare skulle räknas som 1719, med namnet Horn af Ekebyholm under nr 53. Ätten utgick 1798 20/6 och därmed slöts den s k Kanckasgrenen.
Huvudmannagrenen överflyttade i mitten av 1800-talet till Mexiko och fortlever där.
Friherrebrevet från 1561 liksom grevebrevet från 1772 i original är sedan 2011 deponerade i Riddarhuset. Grevebrevet i original för grevliga ätten Horn af Björneborg förvaras i Riddarhuset, och grevebrevet i original för grevliga ätten Horn af Ekebyholm i privat ägo.

Läs mer

Blasonering

". . . En skjöld genom ett gyllende utbögdt korss fördeld i fyra fält, och mitt uppå korsset en hjertskjöld, hvaruti förekommer theras gamla friherrliga stamvapn, et svart på yttre kanten liggande krumt horn i gyllende fäldt. Utaf fördelningarne i grefve vapnet är then första och fierde blå, hvarutinnan Vi efterlåte them at föra Vårt namns chifre, nämligen ett latinskt G och theruti ett romersk III af guld, krönt med en gyllende kongelig krona. I thet andra och tredje fäldtet, som begge äro röda, förekommer en blå till höger vänd och något bögd vänster arm, omknuten ofvan för armbogen med ett hvitt kläde, varandes handen beklädd med med en köllerfärgad cavalleriehandske och icke mer än främsta fingret utsträckt. Ofvan på skjölden ses trenne öpna krönte torner-hjelmar. Uppå den medlersta hjelm-kronan ses tvänne svarta uprättstående naturligt bögde horn och theremellan en stående och strålar från sig kastande vase af guld. Utur then högra hjelmkronan upräcker tvenne blåsande estandar, det högra blått, tecknat med trenne gyllende kronor, och thet vänstra af guld, hvaruppå ses augusti månads teckn n p och therunder ett romerskt XIX, och emellan begge thesse estandar ses en uprätt stående trompet af guld. Uppå then vänstra hjelmkronan åter ses en i generals uniform uppå en svart häst ridande man, till höger vänd, med utdragen värja, varandes thess vänstra arm omknuten med ett hvitt kläde. Skjöldhållare äro, till höger en gyllende grip med utsträckte vingar och tunga samt till vänster en svart häst, begge tilbaka seende och upreste, ståndande lika som skjölden uppå en grönskande mark. Aldeles som thet i thetta Vårt gifna bref med sina rätta färgor afmålat och afritat är. . . ." Sköldebrevsavskrifter, 12 A:4, RHA.

Läs mer

< >

Ätter adlade under Gustavianska tiden

Ättenr Ättenamn
2090 Adelborg
2029 Adelsköld
331 Adlercreutz
1386 A Adlercreutz
1765 A Adlerstråhle
2079 Almfelt
302 Alströmer
2109 B Ankarswärd
2083 von Born
1877 A Carleson
312 De Geer af Finspång
253 de Geer af Leufsta
2108 af Donner
2195 Edelstam
2178 Edelsvärd
1123 A Ehrnrooth
1948 A von Engeström
97 Falkenberg af Bålby
304 Fock
2168 Gedda
2010 af Geijerstam
2107 Gustafschöld
1910 A Horn af Rantzien
92 Horn af Åminne
2132 B af Klercker
107 Klingspor
2185 af Klint
2188 af Klinteberg
2080 von Konow
2085 von Köhler
326 Lagerheim
2118 A Lagerheim
2118 B Lagerheim
2174 von Langen
2081 Langenskiöld
2170 Lidströmer
297 Liljencrantz
2151 Liljenstolpe
2176 Lindersköld
2172 Lorichs
2135 Maule
1960 A Montgomery
2160 Munck af Rosenschöld
2120 A Nauckhoff
2120 B Nauckhoff
1912 A Nordenskjöld
2114 Nordenswan
313 von Platen
2134 Printzsköld
1924 A von Qvillfelt
119 Ridderstolpe
290 von Rosen
323 Rosenblad
2144 Rosensvärd
2094 af Sandeberg
2213 Sergel
2139 Seton
2126 Standertskjöld
316 von Stedingk
1918 A von Strussenfelt
106 Strömfelt
114 Thott
301 Thott
314 Toll
2078 C Toll
2105 A af Trolle
105 af Ugglas
311 af Ugglas
2152 af Uhr
379 von Vegesack
1889 A Vult von Steijern
2196 Wasastjerna
327 af Wetterstedt
2093 A af Wetterstedt
2064 A af Winklerfelt
99 Wrangel
2092 Wrangel
2179 Wärnhjelm
2091 von Zansen
2193 Åkerstein