Visa andra ätter

< >

Enligt Adelskalendern 2013

Enligt Adelskalendern 2016

    Hjärne

  • Rang: Adlig
  • Ättenummer: 1149
  • Adlad: 1689-01-03
  • Introducerad: 1689-02-07
  • Ursprung: Sverige, Värmland, Älgå socken, Fröbol

Ingress

Släkten härstammar från Värmland. Äldste kände stamfader är nämndemannen i Fröbol i Älgå socken, Jon Torstensson. Hans son var kyrkoherden i Nyen och prosten över Nöteborgska kretsen Erlandus Jonæ (1596–1654). Utan att själv använda släktnamn, kall-ades han Hiärne (Hiærne ) sannolikt efter det hemsocknen närliggande Järnskog (tidigare Hiernskog). Dennes son, assessorn i Bergskollegium och livmedikusen sedermera arkiatern, vice presidenten i Bergskollegium och landshövdingen Urban Hiärne (1641–1724), adlades 1689 3/1 av konung Karl XI med oförändrade namnet Hiärne. Han introducerades samma år 7/2 under nuvarande nr 1149. Riksrådet Gustaf Adolf Hiärne (1715–1805), upphöjdes i friherrlig värdighet 1762 16/8 i Stockholm av konung Adolf Fredrik, men tog aldrig introduktion i denna värdighet. Han upphöjdes vidare i grevlig värdighet 1770 14/5 på Drottningholms slott av konung Adolf Fredrik (jfr Inrikes civilexpeditionens rådsprotokoll 1770 15/5, justerat 1770 22/5), men tog inte heller som sådan introduktion. Han slöt själv sin ätt på svärdssidan 1805 19/4. Ätten uppflyttades 1779 5/5 i dåvarande andra klassen, riddarklassen, förebärandes som man då trodde härstamning från den medeltida riksrådsätten Hjärne, vilket modernare forskning visat vara oriktigt. En medlem av ätten immatrikulerades 1818 30/1 på Finlands Riddarhus under nr 87 bland adelsmän, för att sedan upphöjas i finländsk friherrlig värdighet 1841 5/5 och introducerades som sådan 1843 31/5 under nr 34 bland friherrar, men ätten utgick på svärdssidan 1880 27/10. Andra yngre grenen överflyttade på 1920-talet till USA och fortlever där. Vissa ättemedlemmar skriver sig Hiärne. Originalsköldebrevet liksom friherrebrevet i original i privat ägo.

Läs mer

Blasonering

". . . En blå skiöldh och dheruthi en bandevis stält båth af gull, på bakstammen me i fiädrar zirat, hvilket är det rätta gamla Hiärne vapnet, men nu blifva på ömse sijdor om båten tillökte tvänne silfverfärgade strömmar, hvarmed bemärkas dhe af honom först upfundne mineral vatn här i rijket. Öfverst i det vänstra hörnet af skölden står en siuuddad stierna af gull. Ofvan på skölden är en öppen tornerehielm, öfver hvilken emillan tvänne rosenstiälkar synes en blå orm, slingrande s sig kring om en qvistig staaf. På den högra rosenstiälken ähre tvänne hvijta och på den vänstra äfven så många röda roser, hvilket alt har sitt uthseende på medicinæ och chymiæ studio. Krantzen och löfvärket är af gull, sölfver och blått, hvart om annat förmängdt, aldeles som sielfva vapnet med sine rätte och egentelige färgor här hos tecknadt och afmåhlat står. . . ." Sköldebrevsavskrifter, 15:015, RHA.

Läs mer

< >

Ätter adlade under Stormaktstiden

Ättenr Ättenamn